't Jacht de Sperwer (door Mr. Pieter van Dam in zijn Beschrijvinge van de O.I. Compagnie een "pinas" genoemd), zeilde op 26 april 1648 voor de Kamer van Amsterdam uit Texel (Uitloopboekje, Nat. Arch. no. 4389) en kwam op 28 december 1648 in Batavia aan (Dagr. Bat. en Gen. Miss. 18 januari 1649). Bij Res. 6 februari 1649 werd de Sperwer naar Amboina toegestuurd; ging op 28 februari daarheen (Instructie en Seijlaets order 27 februari 1649 in Nat. Arch. no. 776); na lang op zich te hebben laten wachten (zie Res. 19 mei 1649 en Miss. Bat. regering naar Taijoan dd. 11 juni 1649) op 29 mei 1649 in Batavia teruggekeerd (Miss. Bat. regering naar Amboina dd.14 februari 1650); vervolgend naar Suratte gestuurd (Res. 30 juni 1649) ; daarheen vertrokken op 13 augustus 1649 (Instructie 12 augustus 1649); kwam op 14 juni 1650 van daar in Batavia terug (Miss. Bat. regering naar Suratte dd. ulto augustus 1650); vertrekt op 30 juli 1650 naar Choromandel, Malabar en Perzië (Instructie 29 juli 1650); komt via Suratte op 25 augustus 1651 terug in Batavia (Miss. Bat. regering naar Perzië dd. 14 september 1651); vertrekt op 15 september 1651 naar Perzië komt op 12 november 1652 van daar terug in Batavia; wordt bij Res. 15 november 1652 voor provisie aangelegd naar de kust van Choromandel en bij Res. 29 november 1652 naar Banda; vertrekt op 14 januari 1653 (zie Dagr. Bat. bl. 4) via Japara, waar het op 18 januari 1653 aankomt (zie Miss. Japara naar Batavia 27 januari 1653) en van waar het op 1 februari 1653 de reis voortzet (zie Miss. Japara naar Batavia 2 maart 1653) naar Banda (zie Res.18 maart 1653) en komt, via Amboijna, op 16 mei 1653 terug in Batavia (zie Dagr. Bat. bl. 65); vertrekt 18 juni 1653 naar Taijoan; komt 16 juli d.a.v. in Taijoan aan; vertrekt van daar op 29 juli naar Japan en vergaat op 15 augustus bij Quelpaerts-eiland. In Nederland is de Sperwer niet terug geweest, Doordat Tiele de aanhef van een van de gedrukte journalen (uitg.-Saagman) verkeerd las of door de Franse vertaler te volgen, kwam Tiele tot de volgende notitie in zijn Mêmoire bibliographique, bl. 274: "Parti des Pays-Bas le 10 Janvier 1653, le Yacht de Sperwer (1'Epervier) arriva le 1er Juin de la même année à   Batavia." Op die datum is er echter geen schip van de V.O.C. uit Nederland vertrokken maar ook niet op die datum te Batavia, aangekomen.   

The Jacht the Sperwer (Called "pinas" by Mr. Pieter van Dam in his description of the East Indian Company), sailed out from Texel for the Chamber of Amsterdam on April 26, 1648 (Departure book, Col. Arch. No 4389) and arrived on December 28, 1648 in Batavia (daily register Batavia and General Missives January 1649). By resolution February 6, 1649 was the Sperwer sent to Ambon, left with that destination of February 28 (Instruction and Sailing order February 27, 1649 in Col. Arch. 776), after having been waited for for a long time (Res. May 19, and Miss. Batavia to Taijoan dated June 11, 1649) returned at May 29, 1649 in Batavia (Missive Batavian Government to Ambon dated June 14, 1650); accordingly sent to Surrate (Res. June 30 1649); departed at August 13, 1649) (Instruction August 12, 1649); came back from there on June 14, 1650 at Batavia (Miss. Bat. Government to Suratte dated end of August 1650); leaves on July 30, 1650 to Choromandel, Malabar and Persia (Instruction July 29, 1650); Comes back via Suratte to Batavia on August 25, 1651 (Miss. Bat. Government to Persia dated September 14, 1651); leaves on September 15, 1651 to Persia comes back to Batavia from Persia on November 12, 1652, is by resolution November 15, 1652 for provisions moored for the coast of Choromandel and by Resolution November 29, 1652 to Banda, leaves on January 14, 1653, (Daily Registers page 4) via Japara, where it arrives on January 18, 1653 (Miss. from Japara to Batavia January 27, 1653) and from where it continues its journey on February 1, 1653 (Miss. from Japara to Batavia March 2, 1653) to Banda (Res. March 18, 1653) and comes back via Ambon to Batavia on May 16, 1653 (Daily registers Batavia (Daily Register page 65); leaves on June 18, 1653 to Taijoan; arrives there at July 16; leaves from there to Japan on July 29 and perishes on August 15, near Quelpaets Island (Cheju-do). The Sperwer never went back to Holland. Since Tiele read the header of one of the printed Journals wrong (Edition Saagman) or by following the French translator, Tiele arrived at the following conclusion in his Mêmoire bibliographique, page 274: "Left from the Netherlands at January 14, 1653, the Jacht de Sperwer (l'Epervier) arrived on June 1 of the same year in Batavia" On that date however no ship of the V.O.C. left from the Netherlands but neither arrived at the other date a ship at Batavia.