Resolutie Heeren XVII, 29 augustus 1670.

Op de requeste van Hendrick Cornelis Molenaar van Vlielandt, Hendrik Hamel van Gorinchem en Jan Jansz, Spelt van Utrecht, met het jacht de Sperwer in den jare 1653 aan 't Quelpaarts Eijlandt verongeluckt, en den tijt van 15 jaren op Corea gedetineert geweest sijnde, versoecken de betalinge van haare gagie, gedurende de tijt van voorsz. detentie verdient, off sooveel als de vergaderingh haar daarvoor in redelijkheijdt sal staan toeteleggen, is nae voorgaende lecture van resolutie den 13 Aug 1668 [Zie 1 23] op gelijk subject genomen, goet gevonden dat de voorsz. drie personen, mitsgaders noch eenige andere van gelijke nature wesende, sullen werden getracteert volgens en na. proportie in de voorsz. resolutie geexpresseert (Nat. Arch. no. 256).


Resolution Heeren XVII, August 29, 1670

On the request of Hendrick Cornelis Molenaar from Vlielandt, Hendrik Hamel from Gorinchem and Jan Jansz, Spelt from Utrecht, shipwrecked with the jacht the Sperwer in the year 1653 on the Quelpaarts Island, and detained for the time of 15 years on Corea, request the payment of her salary, earned during the time of previously mentioned detention, or as much as the meeting allows her in all reasonability, is after reading resolution of August 12 1668 [see 1 2 3] on equal subject taken, is approved that the previously mentioned persons, additional as any other being of the same nature, will be treated accordingly and according to the same proportion as expressed in the previous resolution (Colonial Archives no. 256)