Resoluties Heeren XVII (Nat. Arch. no. 255. )

11 augustus 1668. Gehoort sijnde het rapport van de Heeren Commissarissen hebbende in gevolge van de resolutie van gisteren voor haar bescheijden en geexamineert het volck in Corea gevangen geweest sijnde, soo oock gelesen het request bij deselve gepresenteert, tenderende om te hebben betalinge van de gagie haar volgens haar sustenue competerende van de tijt dat in Corea gevangen sijn geweest, wesende dertien jaren en 28 dagen, is na voorgaende deliberatie mitsgaders lecture van het 42 en 51 articul van den artijckelbrief; goetgevonden dat all vooren hier op te resolveren, het schriftelijek rapport door deselve overgeleeert sal werden gelesen en geexamineert, waartoe de gemelte Heeren Commissarissen mits desen worden versocht en gecommitteert.  


Resolutions Heeren XVII (Colonial Archives no. 255)

August 11, 1668. Heard having the report of the Lords Commissioners, having,  as a result of the resolution of yesterday, before them summoned and examined the folks being imprisoned in Corea, as having read the request, at the same presented, with the aim to get payment of their salary, them according [for their] maintenance rightfully entitled, since the time that they were imprisoned in Corea, being thirteen years and 28 days, is after deliberation and additional reading of article 42 and 51 of the article letters, agreed that all mentioned before, to be decided upon this, the written report by the same will be handed over and examined, whereto the mentioned Lords Commissioners by means of this are being requested and commited.