Rapport schriftelijck gestelt en aen den Ed Heer Joan Maetsuijcker Gouverneur Generael ende de E. Heeren Raden van India overgelevert door mij Wilhem Volger Coopman en jongst gewesen Opperhooft in Japan met mijn verschijning van daer op Batavia. ... Wij en hadden in t alderminste niet getwijffelt gelijck in meergenoemde missive [van 18 oktober 1666] oock is geschreven off de acht persoonen van 't verongeluckte Jacht de Sperwer souden benevens naer Batavia gegaen ende voor UEd verschenen hebben om de ellenden die haer 13 jaeren in de eijlanden van Corre sijn bejegent mondelingh en schriftelijck te verhaelen. Hoewel 't tot mijn en insonderheijt deser arme luijden groote droefheijt heel anders is uijtgevallen aengesien den Gouverneur Gonnemond dien ick daegs voor mijn afscheijt uijt Nangasackij om licentie tot haer vertreck liet versoecken 't selve plat af heeft geslaegen met voorgeven dat hij daertoe nogh geen ordre van 't Jedose Hof had becoomen seggende wijders dat hij twijffelde of gemelte persoonen niet noch eerst in Jedo souden ontbooden en aen de Rijcxraden moeten vertoont worden bevoorens haer toegestaen wierde van hier te vertrecken; tot wat eijnde - offt al gebuerde - dit dan noch geschieden soude, seijde hij niet; t is evenwel niet apparent dattet daer toe comen sal gelijck UEd binnen corten pr d'een of d'andere joncque van daer wel aengeschreven staet te werden. Ondertusschen valt 'et voor deese bedroefde zielen moeijelijck 't noch een ront jaar te moeten overblijven eerse haer volle vrijheijt mogen genieten. Ick ben van haer luijden versocht en heb aengenomen om UwEdlen haerenthalven te bidden, gelijck ick mits desen in alle nedericheyt doe dat 'et UweEdlen doch wilde believen d'oogen van barmherticheijt over hunne armelijcke conditie te laeten gaen ende soodanige ordre te geeven datse wederom in 's Compes soldij boucken ingetrocken ende tot onderhout ijets genieten mochten, wij ende sij bidden noghmaels dat UwEdls hierin naer Haere aengeborene goedertierentheijt gelieven te handelen. (Overgekomen Brieven 1667, Tweede boek. Nat. Arch. no. 1149; ook in Nat. Arch. no.11725). In de missive van de Bataviase regering d.d. 20 april 1667 wordt naar Nagasaki bericht dat de Esperance 30 November 1666 te Batavia is aangekomen en dat is "overgeleverd door den E. Willem Volger [die aan boord van de Esperance was meegekomen] UE. aangename missive van 18 October ao verleden, mitsgaders desselfs particulier rapport". In de beantwoording (d.d. 9 mei 1667) van de brief van 18 oktober t.v. zegt de Bataviase regering: "Wij willen ook niet twijffelen of de Gouverneurs [van Nagasaki] zullen de 8 personen die van Corre soo miserabelijcken tot Nangasacki overgecomen ende 't verleden jaar daer overgehouden sijn, nu largeren en herwaerts laten comen".

Report written, drawn up and handed over to the Noble Sir Joan Maetsuijcker Governor General and the Noble Lords of India by me Wilhelm Volger Merchant and lastly been Chief in Japan with my appearance there in Batavia. ... We had in the least not doubted, like in the more mentioned missive [of October 18 1666] also is written, that the eight person of the wrecked jaght the Sperwer should also go to Batavia and before you have appeared, to tell you orally and in writing the misery, which is treated upon them during their 13 year stay in the islands of Corre. Though it worked out to me and to the poor folks in particular, completely differently since Governor Gonnemond, whom I had requested permission for their leave, the day before my departure from Nangasackij, the same flatly refused with the pretense that he therefore not yet had received an order from the court in Jedo, saying furthermore that he doubted that the mentioned persons would not be summoned to Jedo and to be shown before the State Counsels, before they were permitted to leave from here; to what end, if it happened at all, this would happen then, he didn't say; however it's not apparent that it will come to that, will, like your Nobleness, within short, per one or the other junk be summoned. In the meantime it is for these sad souls hard to have to stay for another round year, before they can enjoy their full freedom. I am requested by these folks and have taken to beg your Nobleness on their behalf, like I do with this, in all humbleness and that it will please your Nobleness to let the eyes of mercy go upon their poor condition and to give such order that they are enlisted in the Companies books and that they may enjoy something, we and they prey again that your Nobleness in this requested to handle in your kind-heartedness. (received letters 1667, second book. Nat. Arch. no. 1149; also in Nat. Arch. no.11725). In the missive of the Batavian Government dated April 20, 1667 is reported to Nagasaki that the Esperance arrived in Batavia on November 30, 1666 and that is "delivered by the noble Willem Volger [who also was on board of the Esperance] Your Nobleness pleasant missive of last October 18,  besides the same private report". In the reply of May 9 1667 to the letter of October 18 says the Batavian Government: "We don't want to doubt that the Governors [of Nagasaki] will release the 8 persons, who have come that miserable from Corre to Nangasacki and are kept there the last year, and let them go hither".