Nicolaas Verburg van Delft komt op 20 juli 1637 met het schip 's Hertogenbosch in Indië als onderkoopman voor f 40 per maand; na goede diensten in Hindostan te hebben bewezen, wordt hij op nieuw voor drie jaren aangenomen als Koopman voor. f 70 gl. per maand. (Res. 13 september 1642); daarna als ambassadeur naar en directeur in Perzië (Res. 13 augustus 1646); komt op 29 juli 1649 van Perzi naar Batavia terug; is gouverneur van Taijoan (Res. 31 juli 1649; zijn commissie is van 3 augustus 1649); Extraordinaris Raad van Indië (Patr. Miss. 10 september 1650); vertrekt op 8 december 1653 met het jacht de Haas naar Batavia (Miss. Taijoan naar Batavia 26 februari 1654); komt op 11 Jan.1654 terug in Batavia;   (Res. 17 februari 1654); Ord. Raad van Indi (Res. 31 maart 1654); Directeur Generaal (Res. 26 september 1667 en bij Resolutie van de Heeren XVII van 11 augustus 1668 in dat ambt bevestigd); van die functie ontheven (Res. Heeren XVII, 31 oktober 1674 en Res. 11 september 1675) en vertrekt, na continu verblijf van 38 jaar in Indië, en gaat met zijn vrouw op 21 november 1675 terug naar Nederland als Admiraal van de retourvloot (Dagr. Bat. 1675). Verschijnt in Vergadering met de Heeren.XVII (Res. XVII, 26 september 1676). Over zijn bestuur op Taiwan, zie: "Oost Indischpraetjen" (1665).  

Nicolaas Verburg from Delft comes to the Indies on July 20, 1637 with the ship 's Hertogenbosch as sub-merchant for 40 guilders per month; after having rendered good service at Hindostan, he as hired again for three years as Merchant for 70 guilders per month (Re. September 13, 1642); after that send to Persia as director and ambassador (Res. August 13, 1646); arrived at July 29, 1649 in Batavia back from Persia, is governor in Taijoan (Res. July 31, 1649; his commission is from August 3, 1649); Extraordinary Counsel from the Indies (Patria Miss. September 10, 1650); leaves on December 8, 1653 with the Jacht de Haas to Batavia (Miss. Taijoan to Batavia February 26, 1654); comes back to Batavia on January 11, 1654; (Res. February 17, 1654); becomes Ordinary Counsel of the Indies (Res. March 31, 1654); General Director (Res. September 26, 1667) and confirmed in that office by resolution of the Heeren XVII of August 11, 1668); dismissed from that office (Res. Heeren XVII, October 31, 1674 and Res. September 11, 1675) and leaves after a continuous stay of 38 years in the Indies, and goes back to Holland with his wife on November 21, 1675 as admiral of the return fleet (Daily register Batavia 1675). Appears in meeting with the Heeren XVII (Res. XVII September 26, 1676) About his government in Taiwan see: "Oost Indischpraetjen" (1665).