Gouverneur Putmans aan de heren bewindhebbers van de Kamer van Amsterdam, Taijoan 10 oktober 1631.

"Dit is den goeden Chinees die van meest alle de Hollanders den vader genoempt werdt ende hun soo lange gefrequenteert ende mede omgegaan ende voor Tolck gedient heeft, niet eens gedenckende, nu weder macht becomen heeft, hoe over twee jaren, als wanneer door den rover Quitsiok uijt sijn digniteijt ende plaetse verstooten was, weder als met de handt van UE- hedens macht ende dienaren geleijdt ende op zijn stoel gestelt is, alles op goede hoope dat door desen Iquan die onse gelegentheijt, conditie ende macht soo wel bekent was, met intersessien ende verclaringen aan den Combon ende andere grooten te doen wat ons billick versouck ende begeeren was, dies te beter tot den vrijen handel geadmitteert te werden - maar contrarie bevinden wij, wandt in plaatse van zulcx en slaat hij Iquan niet alleen aff de vergoedingh van 't jacht Slooten in sijnen ende het Rijcke van Chinas dienst verongeluckt maar derft wel expresselijck in zijne Missive vertoonen ende aan d'onse laten verluijden soo wij hem meer over sulcx aanschrijven geen goede vrinden connen blijven, alsoo gemelte jacht, zoo hij susteneert, niet in zijnen maar per ongeluck om den handel te becomen in 's Compagnies dienst gebleven ende verongeluckt is, door briefkens ons verbiedende met onse jachten niet meer in de rivier Chincheo te verschijnen, alsoo daar door (soo hij segt) in de hoochste ongenade van den Combon ende andere grooten van China soude comen vervallen."  


Governor Putmans to the Lords Administrators of the Chamber of Amsterdam, Taijoan October 10, 1631.

"This is the good Chinese, who, by most of all the Hollanders, was called the father and frequented and contacted them so long and served as Interpreter, not even thinking, now being upon power again, how within two years, as when by the robber Quitsiok was cast out of his dignity and place, again with the hand of Your Nobleness' present power and servants guided and put well in his chair, everything in good hope that this Iquan, who was so well-known with our location, condition and power, with inter-sessions and declarations to the Combon and other high and mighty, to do what our fair request and desire was, the better being admitted to the free trade- but contrary we find, because in place of such and turns down the compensation of Iquan for the perished jacht Slooten, in his and the Realm of China's service, but dares in his Missive expressively to show and having us reported that we could not stay good friends with him, more about such missives , thus mentioned jacht, as he sustains, not in his, but accidentally, to beget the trade in Companies service stayed and perished, forbidding us by letters not to show up in the river Chincheo with our Jachten, thus therefor (as he says) in the highest disgrace of the Combon and the other high and mighty come to fall."