Miss. van Couckebakker aan Gouverneur Putmans, dd. Hirado 24 november 1634.

"... In Nangasackij sijnde is mij onder anderen van Sr Melchior van Santvoort verhaelt hoe de Chinesen die..daer met haar joncquen geweest sijn, als wijff van Iquan ende anderen, uijtstroijen ende voorgeven bij het Rijcke van China (hoewel ons den handel vrij ende liber vergunt wert) naer 't vertreck. onser schepen Taijouan met groote macht aen te tasten ende haer meester van 't Casteel sien te maecken"  


Missive from Couckebakker to Governor Putmans, dated Hirado November 24, 1634.

"... Being in Nangasackij is, amongst other by Sir Melchior van Santvoort, told me how the Chinese who ... having been there with their junks, as [like the ?] wife of Iquan and others, pouring out and pretend with the Realm of China (though the trade was granted us free and liberal) by the departure of our ships attack Taijouan with big power and take possession of the Castle"