fd Gouvr Gerrit Fredericqs de Witt aan Gouv.-Generaal, Actum Batavia 18 december 1627.

"Het is nu wat meer als een jaer dat eenen Itquan (eertijts tolck der Compe nu hoofft der Chinesen rovers) uijt Teijouan sonder onse kennis gevlucht is, ende sich op den roof begeven, vele joncken ende volck vergadert heeft, waermede hij de gantsche seecusten van China seer ontstelt ende het geheele landt, steden ende dorpen raseert ende vernielt waer over oock geen seevaert op de Custe meer gebruijct can werden"  


Folio Governor Gerrit Fredericqs de Wit to General Governor, Actum Batavia December 18, 1627.

"It has been more then a year the a Itquan (previously interpreter of the Company, now head of the Chinesen robbers) fled, without our knowledge, from Teijouan and proceeded to robbery, gathered many junks and people, with which he disconcerted the whole sea coast of China and the whole country, raids cities and villages and destroys wherefore no seagoing is useable on the Coast"