Dagr. Nagasaki 9 maart 1645; (Zie ook Gen. Miss. 17 december 1645)

"... de voernaemste joncken waren gecomen van Iquan en zijnen aen hangh... tot teecken en bewijs dat alhier [Japan] oock all eenige gunste bij de Overicheijt heefft is dit genoech dat eenigen tijt heefft laten versoecken oorloff om seeckere Japanse vrouwe daer bij te voren gehouden en een sone, die bij hem in China is, gewonnen heeft, uijt Japan te voeren en tot hem te halen ten gevalle van sijnen soone, en tot hetselve een vrijgeleijde vercregen heefft, soo mij onse Tolcken voor vast ende seecker verclaren en dat met sijne joncken te vertrecten stade"  


Daily Register Nagasaki March 9, 1645; (See also General Missives December 17, 1645)

" .... the most important junks were come from Iquan and his followers ... as sign and proof that hither [Japan] also already some favor has with the Government is this enough that some time has had requested permission to export, certain Japanese woman, there before kept and a son, who with him in China is, has won, and to get to him to the benefit of his son, and has received for the same a passport, so our Interpreters declared me as definite and is about to leave with his junks."