Dagr. Nagasaki 25 juli Ao 1658; (vgl. Valentijn V, 2e st., 9e boek, 9e hoofdst., bl. 97).

"'s Morgens vernamen uijt de tolcken hoe dat op de gisteren g'arriveerde jonck een seer aensienlijck ambassadeur van Coxinja aan den Japansen Keijser gecommitteert was... Desen gesant zoude nae de geruchten eenelijck often principalen herwaerts geschickt zijn om de Majesteijt te bedancken voor dat de moeder zijns meesters Coxinja (zijnde een slechte [d.i. eenvoudige] Japanse vrouw en in 't jaer 1645 van hier derwaerts [China] vertrocken) op zijn vaders versoeck gelicentieert was naer China te comen, Item wijders te versoecken dat zijn halve broeder (een zoon van voorschreve vrouwe doch bij een Japander geteelt) nu mede gelargeert en naar Aijmuij bij hem mocht comen etc; mede werd gesecht dat desen ambassadeur een man van grooten qualiteijt en de Chinesen hem in aensien bij desen Keijser vergelijckende zijn, daer mede alhier gereets seer gespot wert, nademael zijn meester van wien gesonden compt, een Japanse mistice, daer en boven noch van vielen en geringen afcompste in Firando gebooren en zijn vader Iquan hier naer een groot roover geworden was, gelijck hij Coxinja zelfs sigh oock een tijt lanck daarmede beholpen daardoor nu tot zoodanigen aansien geraeckt; alle 't welcke dees luijden genoechsaem bekent is, die immers geen grootsheijt van vreemdelingen 'k laet staen van zoodanige, willen of connen lijden"  


Daily Register July 25, 1658; (Compare Valentijn V, 2nd piece, 9th book, 9th chapter, pp 97)

"In the morning we learned from the interpreters, how that on the yesterday arrived junk, an ambassador of considerable distinction from [= sent by] Coxinja was committed to the Japanese emperor ... This envoy would have been, once or mainly, send thither, according to the rumors, to say grace to the Majesty for that the mother of his master Coxinja (being a bad [simple] Japanese woman and left in the year 1645 from here to hither [China]) Being licensed, on his father's request, to come to China, also further to request that his half brother (a son of previously described woman, however fathered by a Japanese) now also been grown up and come with him to Aijmaij etc; also has been said that this ambassador a man of big quality and the Chinese him, in respect, compare with this emperor, with which was a lot of mocking going on here, as his master, by whom he was send, a Japanese half-breed, on top of that, of much less descent, born in Firando and his father Iquan, after this having become a bog robber, like he, Coxinja himself also has managed and now has come to such standing; all which is sufficiently known to these folks, who, after all, won't or can't stand any grandeur from foreigners, let alone from the like.