Patriase Missiven. 20 november 1667. (Nat. Arch. no. 457)

T'is wonderlijck 't geene UE, van die arme menschen haer van de Sparwer in den jaere 1653 in de Cooreese Eijlanden gesalveert, en daer tot noch toe als gevangen gehouden, en daer onder van een oudt man all van den jaere 1627 off daeromtrent daer geweest sijnde, en waervan acht in Japan sijn aengekomen, verhaelen. De voorsz. luijden sullen van de gelegentheijt van die Eijlanden, mitsgaders off en wat aldaer soude connen te doen vallen, ongetwijffelt eenich bericht cunnen geven. Conde voor de resterende gevangens inde voorsz. Eijlanden noch verbleven, haer vrijdom mede worden geprocureert soude een pieus officie wesen.  


Patria Missives November 1667 (Col. arch. nr. 457)

't Is mirraculous that which Your Nobleness, from the poor people them being salvaged from the Sparwer in the year 1653 in the Cooreese islands, and there, till now being kept like imprisoned, and amongst them a man, already since 1627, or there about, having been there, and of whom eight arrived in Japan, has been told. The previously mentioned folks will be able to give without doubt any news of the situation of the islands and what there would come to be. Could for the remaining prisoners [who] still stay in the previously mentionted islands, their freedom [could] as well being obtained, [this] might be a pious operation.