Missiven Nagasaki naar Batavia.

4 Okt. 1668. Seven Nederlanders (waer van d' achste zedert 1666 overleden is) van 't verongelucte jacht de Sparruwer 't zedert den jare 1653 haer op 't Eijlant Correa onthouden hebbende, zijn door der Majesteijts last van daer gevoirdert, ende ons op den 16en van de verleden maent September toegesonden die met de laetste besendinge met Gods hulpe om de cleente van dit vooruijtgaende fluijtjen [de "Zuylen", op 7 oktober van Nagasaki onder zeil gegaan] volgen sullen.  


Missives Nagasaki to Batavia.

October 4, 1668. Seven Dutchmen (of whom the eighth since 1666 has died) of the shipwrecked jacht the Sparruwer since the year 1653 having stayed on the island Correa, are by order of the Majesty claimed from there and sent to us on the 16th of the last month September, who will follow with the last shipment, with Gods help, because of the smallness of this flute ship [De "Zuylen", hoisted sail in Nagasaki on October 7] which will go in advance.