Missiven Nagasaki naar Batavia.

25 Oct. 1668. De seven Nederlanderen daer in ons voorig schrijven Uwe Edle eerbiedig van verwittigt is, ende zedert den jare 1653 mits het verongelucken van 't jacht de Sparruwer op 't lant van Correa gehouden zijn, gaen nu met Buijenskercke over en zijn genaemt Jacob Lampen van Amsterdam, adsistent, Hendrik Cornelissen van Vreelant, schieman, Jacob Jansen van Flekeren, quartiermeester, Zandert Baskit van Liet, bossr, Anthony Uldriksen van Grieten, matroos, Jan Jansen Spelt van Uijttrecht, hooplooper en Cornelis Arentsen van Oosta'pen [ook Oostvoort] .  


Missives Nagasaki to Batavia.

October 25, 1668. The seven Dutchmen, thereof in our previous writing Your Nobleness honorably is informed, and since the year 1653 with the shipwrecking of the jacht de Sparruwer were kept on the land of Correa, are now moved over with Buijenskercke and are called Jacob Lampen from Amsterdam, assistant, Hendrik Cornelissen from Vreelant, officer in charge of the rigs, Jacob Jansen from Flekeren, quarter master, Zandert Baskit from Liet, gunman, Anthony Uldriksen from Grieten, sailor, Jan Jansen Spelt from Uijttrecht, ordinary seaman and Cornelis Arentsen from Oosta'pen [also Oostvoort] .