Missive Nagasaki naar Batavia, 22 oktober 1667.

... Niettegenstaende den nieuwen Gouverneur van Nangasackij Sinsabrodonne om den ouden Gouvernr Gonnemonde te vervangen, al eenige dagen afgecomen was hebben wij niet eerder als op dato deser licentie connen bekomen dat de 8 Nederlanders uijt Corree 't voorleden jaer hier aengecomen, zullen vermogen te vertrecken en dienvolgens comen d' selve pr de fluijt de Spreeuw tot UEdle noch bij desen over.


Missive from Nagasaki to Batavia, October 22, 1667.

...... Notwithstanding replacing the new governor of Nangasackij Sinsabrodonne for the old governor Gonnemonde already for some days has arived, we weren't allowed to receive this permission as on this date, that the 8 Dutchmen from Coree last year here arrived, are allowed to leave and therefor will arrive the same with the flute the Spreeuw to your Nobleness still with this [letter].