GERAADPLEEGDE LITERATUUR. CONSULTED LITERATURE

BEGIN ENDE VOORTGANGH van de Vereenighde Nederlantsche Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie. II. [Amsterdam], 1646.

BELCHER (Capt. Sir E.). Narrative of the voyage of H. M. Semarang, during the years 1843 - 46. London, 1848.

BESCHERELLE AÎNÉ Dictionnaire national. Paris, 1851.

BEYLEN (J. van) Schepen van de Nederlanden, van de late middeleeuwen tot het einde van de 17e eeuw, P.N. van Kampen & Zoon. N.V. Amsterdam 1970.

BONTEKOE, W YZN., Journael, ofte Gedenkwaerdige Beschrijvinge van de Oost-Indische Reyse van Willem Ysbrantsz Bontekoe van Hoorn (1646). Herdrukt als Prisma-pocket, Utrecht/Antwerpen 1971.

BONTEKOE, Willem Ysbrandtsz, Iovrnael, ofte Gedenkwaerdige Beschrijvinge. De wonderlijke avonturen van een schipper in de Oost, 1618 - 1625. Onder redactie van V.D. Roeper, herdrukt door Terra Igcognita, Amsterdam 1996.

BOXER, C.R., Jan Compagnie in Japan, 1600-1817, 's Gravenhage 1936.

BOXER, C.R., The Dutch Seaborne Empire London, 1965.

CARLES (W. R.). A Corean monument to Manchu clemency (Journal North China Branch R. A. S. XXIII, 1888).

CHAILLÉ­LONG-BEY. La Corée ou Tchösen. Paris, 1894.

CHUNG (H.). Korean treaties. New York, 1919.

COEN (Jan Pietersz.). Bescheiden omtrent zijn bedrijf in Indië Verzameld door Dr. H. T. Colenbrander. I - II. 's -Gravenhage, 1919 - 20.

COLLYER (C. T.). The culture and preparation of Ginseng in Korea (Transactions Korea Branch R. A. S. III, 1903).

COOLHAAS, W. PH., Generale Missiven van gouwerneur-generaal en raden aan de heren XVII der Verenigde Oost-Indische Compagnie (1975).

COULING (S.). The Encyclopaedia Sinica. London etc., 1917. Courant (M.). Bibliographie coréenne, etc. Dl. I. Introduction. Paris, 1894.

DAGH-REGISTER gehouden int Casteel Batavia vant passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts-India. Batavia - 's Hage, 1887 - 1918.

DALLET (Ch.). Histoire de l' Eglise de Corée précedée d'une Introduction sur l'histoire, les institutions, la langue, les moeurs et coutumes coréennes. Paris, 1874.

DAM (Mr. P. van). Beschrijvinge van de Oost Indische Compagnie. (Handschrift Nat. Archief). uitgegeven door F.W. Stapel en C.W.Th. Baron van Boetzelaer van Asperen en Dubbeldam, 7 vol. 's Gravenhage 1927 - 1954 (2e druk 1977) (RGP Grote Serie nr. 63, 68, 74, 76, 83, 87 en 96).

DANVERS (Fr. Ch.). The Portuguese in India being a history etc. II. London 1894.

DAVIDSON (J. W.). The island of Formosa past and present. History, people, resources and commercial prospects. London etc., 1903.

DAVIDS, K. et al., De Nederlands Geschiedenis als afwijking van het algemeen menselijk patroon (1988).

DEKKER, R., Holland in beroering. Oproeren in de 17e en 18e eeuw (1981).

DIARIES kept by the heads of the Dutch factory in Japan, Deel 1- 8

DIARY of Richard Cocks, cape-merchant in the English factory in Japan 1615 - 1622. Edited by E. M. Thompson. London, 1883.

DICTIONNAIRE Coreen-Francais, par les missionnaires de Coree. Yokohama, 1880.

DOEFF (H.).Herinneringen uit Japan. Haarlem, 1833.

DORSMAN, (L)., 1600: Slag bij Nieuwpoort. Hilversum 2000.

DU HALDE (J. B.) Description geographique, historique, chronologique... etc. de 1' Empire de la Chine et de la Tartarie Chinoise. Nouv. édition. IV. La Haye, 1736.

DIJK (Mr. L.. C. D. van). Zes jaren... enz., gevolgd door Iets over onze vroegste betrekkingen met Japan. Amsterdam, 1858.

ENCYCLOPAEDIE van Ned.-Indië Tweede druk, d1. I. 1917.

FABER, J.A., Death and Famine in Pre-Industrial Netherlands, Low Countries Yearbook 13 (1980), pp 51-63.

GALE (J. S.). The influence of China upon Korea (Transactions Korea Branch R. A. S. I, 1900).

GALE (J. S.). The Korean Alphabet (a. b. IV, I, 1912).

GARDNER (C. T.). The coinage of Corea (Journal China Branch R. A. S. New Ser. XXVII, 1895),

GRAAFF (N. de) Reisen... [en] d' Oost Indise Spiegel, enz. Hoorn, 1701.

GRIFFIS (W. E.). Corea, the Hermit nation. Seventh edition. London 1905.

GRIFFIS (W. E.). Corea without and within. Second edition. Philadelphia, 1885.

GROENEVELDT (W. P.). De Nederlanders in China. I. (Bijdragen Kon. Inst. VIe Volgr. dl. 4, 1898).

GULLIK (Willem van) Nederlanders in Nagasaki - Japanse prenten uit de 19de eeuw, The Dutch in Nagasaki -19th century Japanese prints.  Terra Igcognita, Amsterdam 1998.

GÜTZLAFF (K.). Reizen langs de kusten van China, en bezoek op Corea en de Loo Choo eilanden in 1832 en 1833. Rotterdam, 1835.

HAAN (Dr. F. de). Priangan. De Preanger-Regentschappen onder het Nederlandsch Bestuur tot 1811. Batavia, 1910 - 12.

HAAN (Dr. F. de). Uit oude notarispapieren. II: Andreas Cleyer (Tijdschr. Bat. Gen. XLVI, 1903).

HART, H., Vasco da Gama und der Seeweg nach Indien (1964).

HOANG (P.) Synchronismes chinois. (Variétés sinologiques. No. 24). Changhai, 1905.

HOBSON-JOBSON. A glossary of colloquial Anglo-Indian words and phrases, by H. Yule and A. C. Burnell. New edition. London, 1903.

HODENPIJL (A. K. A. Gijsberti). De wederwaardigheden van Hendrik Zwaardecroon in Indië na zijn aftreden (Ind. Gids. 1917, II).

HOLLANTSCHE MERCURIES vervattende de voornaemste geschiedenissen enz. Dl. XV en XIX. Haarlem, 1665, 1668.

HONOLKA, K., Magellan (1965).

HUART (C. I.). Mémoire sur la guerre des Chinois contre les Corée's de 1628 a 1637 (Journal Asiatique, 7e Ser. XIV, 1879).

HULBERT (H. B.). Korean survivals (Transactions Korea Branch R. A. S. I, 1900).

HULLU (Dr. J. de). Iets over den naam Quelpaertseiland (Tijdschr. Kon, Ned. Aardr. Gen. 2e Ser, dl. XXXlV, 1917).

ICHIHARS (M.). Coinage of old Korea (Transactions Korea Branch R. A. S. IV, 2, 1913).

ISRAEL, J.L., The Dutch Republic and the Hispanic World (1982).

JACOBS, Els M. Varen om Peper en Thee, Korte geschiedenis van de Verenigde Oost Indische Compagnie, Walburg Pers, Zutphen, 1991.

JONGE (Jhr. Mr. J. C. de). Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen. Tweede druk, dl. I. Haarlem, 1858.

JONGE (Jhr. Mr. J. K. J. de). De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië Dl. III. 's-Gravenhage - Amsterdam, 1865..

KAMPEN (N. G. van). Geschiedenis der Nederlanders buiten Europa... van het laatste der zestiende eeuw tot op dezen tijd. Dl. II. Haarlem, 1831.

KAEMPFER (E.). De beschryving van Japan enz. 's -Gravenhage - Amsterdam, 1729.

LANDWEHR. (John). VOC, A bibliography of publications relating to the Dutch East India Company (1620-1800), Utrecht, 1991 Editor KROGT (Peter van der)

LA Perouse (J. F. G. de). Voyage autour du monde, publié par M. L. A. Milet-Mureau. Paris, 1797.

LETTERS written by the English Residents in Japan 1611 - 1613 etc., edited by N. Murakami and K. Murakawa. Tokyo, 1900.

LEUPE (P. A.). De verovering van het fort La Sanctissima Trinidad op Formosa (Bijdragen Kon. Inst. 2e Volgr. dl. 2 1859).

LINSCHOTEN (J. H. van). Itinerario. Voyage ofte Schipvaert naer Oost ofte Portugaels Indien, inhoudende... enz. (Gevolgd door) Reysgeschrift van de Navigatien der Portugaloyers in Orienten enz. Amsterdam, 1595.

LINSCHOTEN, J.H. VAN, Itinerario, voyage ofte schipvaert van J.H. van Linschoten naar Oost ofte Portugaels Indië herdrukt als Vol. II van de series van de   Linschoten-Vereeniging (1910).

LINSCHOTEN, J.H. VAN, Reisgheschrift van de Navigatiën der Portugaloyers in Oriënten, herdrukt als Vol. XLIII van de series van de Linschoten-Vereeniging (1939).

LOG-BOOK (The) of William Adams, edited by C. J. Purnell (Transactions Japan Society of London, XIII, 2, 1914 - 15).

MAYERS (W. F.). The treaty ports of China and Japan. (London - Hongkong, 1867.

MEMORIALS of the Empire of Japan: in the XVI and XVII centuries, Edited by Th. Rundall. (Part. II: The letters of William Adams 1611 - 1617). London, 1850.

MOLLEMA, J., De eerste Schipvaart der Hollanders naar Oost-Indië 1935).

MONALTO DE JEZUS (C. A.). Historic Macao. Hongkong, 1902.

MONTANUS (A.). Gedenkwaerdige Gesantschappen der Oost-Indische Maatschappij in 't Vereenigde Nederland, aen de Kaisaren van Japan: Vervaetende Wonderlijke voorvallen op de Togt der Nederlandsche Gesanten; Beschrijving Van de Dorpen, Sterkten, Steden, Landschappen, Tempels, Godsdiensten, Dragten, Gebouwen, Gewasschen, Bergen, Fonteinen, vereeuwde en nieuwe Oorlogs-daeden der Japanders: Verçiert met een groot getal Afbeeldsels in Japan geteikent: Getrokken uit de Geschriften en Reis- aentekeningen der zelve Gesanten Door Arnoldus Meurs, Boek-verkooper en Plaetsnijder, op de Keisars-graft, schuin over de Wester-markst, in de stad Meurs. Amsterdam, 1669.

MULERT (F. E.). Nog iets over den naam Quelpaertseiland (Tijdschr. Kon. Ned. Aardr. Gen. 2e Ser. dl. XXXV, 1898).

MULLER (Dr. H. P. N.). Azië gespiegeld. Dl. I. Utrecht, 1912.

NACHOD (O.). Die Beziehungen der Niederlandischen Ost-Indischen Kompagnie in Japan im siebzehnten Jahrhundert. Leipzig, 1897.

NACHOD (O.). Die älteste abendländische Manuscript-Spezialkarte von Japan von Fernao Vaz Dourado 1568. Roma, 1915.

NIEUHOF (Joan) Het gezandtschap Der Neerlanstsche Oost-Indische Compagnie, Aan den Grooten Tartarischen Cham, den tegenwoordigen Keizer van China. Waar enz. Wolfgang, Waasberge, Boom, van Someren, en Goethals, Amsterdam 1693.

NOORDEGRAAF, L., Hollands welvaren? Levensstandaard in Holland 1450-1650 (1985).

NOTICES of Japan. No. VII. (Chinese Repository. X, 1841).

PAPINOT (E.). Historical and geographical Dictionary of Japan. Tokyo, (1909). PARKER (E. H.). China. Her history, diplomacy and commerce. Second edition, London, 1917.

PARKER (E. H.). China, past and present. London, 1917.

PARKER (E. H.). Corea. (China Review. XIV, XVI).

PARKER (E. H.). The Manchu relations with Corea. (Transactions Asiatic Society of Japan, XV, 1887).

PARKER, (G)., The military revolution. Military innovations and the rise of the West, 1500-1800. Cambridge 1988.

PATER, J. DE, Jan Peterszoon Coen en het Indië van zijn tijd (1952).

PHILIPPINE ISLANDS (The) 1493 - 1898. Edited and annotated by Emma H. Blair and J. Robertson. Dl. XXII, XXIV en XXXV. Cleveland, 1905 - 1906.

PETERS, Marion, From the study of Nicolaes Witsen (1641 - 1717). His life with books and manuscripts LIAS, Vol. 21, 1994.

PLAKAATBOEK (Nederlandsch Indisch) 1602 - 1811, door Mr. J. A. van der Chijs. Batavia - 's Hage, 1885 - 1900.

PRESTAGE, E., The Portuguese Pioneers (1943).

REIN (Dr. J. J.) The climate of Japan (Transactions Asiatic Society of Japan. VI, 3, 1878).

REINSMA, R., Jan Compagnie, J.H. Kok Kampen,1974.

RITTER (C.). Die Erdkunde von Asien. Zweite Ausgabe. Band III. Berlin, 1834.

ROSS (J.). History of Corea, ancient and modern, with description of manners, etc. Paisley, (1880).

ROSS (J.). The Manchus, or the reigning dynasty of China: their rise and progress, London, 1891.

SCHAMA, S., The Embarrassment of Riches (1987).

SCOTT  (J.). Stray notes on Corean history, etc. (Journal China Branch R. A. S. New Ser. XXVIII, 1893 - 94.).

SIEBOLD (Ph. von). Geschichte der Entdeckungen im Seegebiete von Japan. Leyden, 1852.

SIEBOLD (Ph. von). Nippon. Archif zur Beschreibung von Japan. Leiden, 1832. - 52.

SPEELMAN (C.). Journaal der reis van den gezant der O. I. Compagnie Joan Cunaeus enz. Uitgegeven door A. Hotz. Amsterdam, 1908.

STAPELS, F.W., Geschiedenis van Nederlands Indië 1939).

TAKASHI HATODA, A History of Korea (1969).

TASMAN (A. J.). Journal of his discovery of Van Diemens Land and New Zeeland in 1642 etc., by J. E. Heeres. Amsterdam, 1898.

TELEKI (Graf. P.). Atlas zur Geschichte der Kartographie der japanischen Inseln. Budapest - Leipzig, 1909.

TIELE (P. A.). Mémoire bibliographique sur les journaux des navigateurs néerlandais, [....] et sur les anciennes éditions hollandaises des journaux de navigateurs étrangers [...] Amsterdam, 1867. herdruk: Amsterdam, 1969

TIELE (P. A.). Nederlandsche bibliographie van landen en volkenkunde. Amsterdam, 1884, herdruk Amsterdam, 1966

TOYNBEE,  A Study of History (Oxford-Galaxy, New York, 1962 - 64

VALENTYN (Fr.). Oud en Nieuw Oost-Indië vervattende. Een Naaukeurige en Uitvoerige Verhandelinge van Nederlands Mogentheyd In die Gewesten, Benevens Eene wydlustige Beschryvinge der Moluccos, Amboina, Banda, Timor, en Solor, Java en allede Eylanden onder dezelve Landbestieringen behoorende; enz. Dl. V,   2.Titel: Beschryving Van 't Nederlandsch Comptoir op de Kust van Malabar, En van onzen Handel in Japan, mitsgaders een Beschryving van Kaap Der Goede Hoope En 't Eyland Mauritius, enz.  Dordrecht by Johannes Van Braam, Te Amsterdam, by Gerard Onder De Linden, Boekverkoopers.1726. Met Privilegie.

VERDAM (J.) MIDDELNEDERLANDSCH HANDWOORDENBOEK Onveranderde herdruk en van het woord sterne af opnieuw bewerkt door C.H. Ebbinge Wubben, Martinus Nijhoff, 'sGravenhage, 1932, Oplaag 1994.

'T VERWAERLOOSDE FORMOSA, of waerachtig verhael, Hoedanigh door verwaerloosinge der Nederlanders in OostIndien, het Eylant Formosa, van den Chinesen Mandorijn, ende Zeeroover Coxinja, overrompelt, vermeestert, ende ontweldight is geworden. Amsterdam, 1675. Jan Claesz ten Hoorn, over 't Oude Heere Logement, en Michiel Pieters, in de Lombaert-steegh, Boeckverkoopers.

VOS, Frits, Master Eibokken on Korea and the Korean Language: Supplementary remarks to Hamel's Narrative, Transaction R.A.S. Korea Branch, 1975

VOYAGE (The) of Captain John Saris to Japan, 1675. Edited... by E. M. Satow, London, 1900.

WILLIAMS (S. Wells). The Middle Kingdom, a survey of the geography, government etc. of the Chinese Empire. Revised edition. New York, 1899.

WINSCHOOTEN (W.A.) Seeman, behelsende een grondige uitlegging van de Neederlandsche Konst, en Spreekwoorden, voor soo veel die uit de Seevaart sijn ontleend, en bij de beste Schrijvers deeser eeuw gevonden worden. Leiden, 1681.

WITSEN (N.). Noord en Oost Tartarye, Ofte Bondig Ontwerp Van eenig dier Landen en Volken Welke voormaels bekent zijn geweest. Beneffens verscheide tot noch toe onbekende, en meest nooit voorheen beschreve Tartersche en Nabuurige Gewesten, Landstreeken, Steden, Rivieren, en Plaetzen, in de Noorder en Oosterlykste Gedeelten Van Asia En Europa Verdeelt in twee Stukken, Met der zelviger Land-kaerten: mitsgaders, onderscheide Afbeeldingen van Steden, Drachten, enz.Zedert naeuwkeurig onderzoek van veele Jaren, door eigen ondervondinge ontworpen, beschreven, geteekent, en in 't licht gegeven, Door Nicolaes Witsen.  't Amsterdam By François Halma, Beokverkooper op de Nieuwen-dyk. MDCCV. [Eerste druk. Amsterdam, 1692; Tweede druk. Amsterdam, 1705.]

WITSEN (N.) Aeloude en hedendaegsche scheeps-bouw en bestier, Amsterdam, 1671.

WOEKEUN HAN, The History of Korea (1970).

WOUDE, A.M. VAN DER, 'The AAG-bijdragen and the study of rural history', in: The Journal of European Economic History, 4 (1975).

YK (Cornelis van), De Nederlandsche Scheepsbouw- konst open gestelt, Amsterdam, 1697, Voor-Reeden.

YAMAGATA (J.). Japanese-Korean relations after the Japanese invasion of Korea in the XVIth century. (Transaction Korea Branch R. A. S. IV, 2, 1913).

IJZERMAN (J. W.). Over de belegering van het fort Jacatra (Bijdragen Kon. Inst. dl. 73, 1917).

ZEEL (H.R.G.P.) de dagh-register van het kasteel Zeelandia, Taiwan 1629 - 1662 's Gravenhage

ZOMEREN (Mr. C, van). Beschryvinge der stadt van Gorinchem en landen van Arkel. Gorinchem, 1755.