hamelgen.jpg (24945 bytes)Henderik Hamel is naar Oost-Indië gevaren en comende van daar, om naar Japan te rijsen, is door een orcaan schipbreuk leijdende op 't Eijland Corea gesmeten en aldaar in slavernij 13 jaar gehouden, vlucht met een boot naar Japan en komt alzoo weder tot Gorcum, reist voor de tweede maal naar Indië en komt weder tot Gorcum en sterft aldaar noch vrijer zijnde den 12 febr. 1692


Hendrick Hamel sailed to the East Indies and coming from there to travel to Japan, has been suffering a shipwreck thrown on the Island of Corea and kept there in slavery for 13 years, escaped with a boat to Japan and comes thus again to Gorcum, travels for the second time to the Indies and comes again to Gorcum and dies there still being a bachelor on February 12, 1692

Click to see a big, colored picture (266 Kb)