Generale Missive, 23 december 1667.

Uijt Japan zijn hier den 28 November verleden behouden en met seer goede tijdinge van daer alhier (Godt sij daer voor hertelijck gedanckt) de twee fluijten Spreeuw en Witte Leeuw komen aen te landen nae datse van daer den 23 October vertrocken waren.... De acht Nederlanders verleden jaer uijt haer dertien jarige gevanckenis in Corea verlost, sijn nu met de fluijt de Spreeuw alhier behouden aengelandt. (Overgek. Brieven 1668, Eerste Boek (Japan). Nat. Arch. no. 1152).  


General Missive, December 23, 1667.

From Japan are safely landed here the last November 28, and with very good news from there here (thank God heartfelt for that) the two flutes Spreeuw and Witte Leeuw, after that they have left from there on October 23... The eight Dutchmen last year released from their thirteen year imprisonment in Corea, are now with the flute the Spreeuw here safely landed. (Overgek. Brieven 1668, First Book (Japan). Nat. Arch. no. 1152).