HET QUELPAERT DE BRACK.

Patriasche Missive, 8 Dec.1639.

Dese gaet met de schepen Sutphen, Amboina, 't jacht Ackersloot, ende het Quel de Brack van Enckhuysen gaende, op hebbende twaelff man, en gesonden wert omme een proeve daer van te nemen off soodanigh vaertuijgh de Compe op eenige vaerwaters dienstich is, en men soude mogen continueren jaarlijcx van hier soodanigen Quel te senden, waerop 't sijner tijd UE. advijs verwachten sullen.  


Patria Missive December 8, 1639.

This goes with the ships Sutphen, Amboina, the jacht Ackersloot, and the Quel de Brack going from Enckhuysen, having on twelve men, and was sent to take a test if such vessel serves the Company in any water, and one could continue to send yearly such Quel from here, whereupon at the proper time we expect your Nobleness advice.