HET QUELPAERT DE BRACK.

Missive Taijoan naar Batavia, 9 december 1643.

't Quel de Brack dat vermits seer swaer ende diepgaende is ende bij de zeevaerende luijden dierhalven alhier ondienstig geoordeelt werdt, hebben soo ten aensien van sulcx als omdat seer swack is, ende alhier geenen nutten dienst meer can doen, oock naer eijsch niet en connen vertimmeren, met t' jacht de Vos nae costij gelargeert opdat aldaer nae behooren mach versien werden.  


Missive Taijoan to Batavia, December 9, 1643

The Quel the Brack that, as it is heavy and deep-drawing, is, and with the sea going people therefor here as unservicable, so have with regard of such as being very weak, and can be of no useable service, also not for demand and could renovate, with the jacht de Vos tacked to the coast, to be checked.