HET QUELPAERT DE BRACK.

 Missiven Taijoan naar Batavia. 5 oktober 1642.

"Soo ist dat wij den Raadt... op 11en September passado in consideratie gaven ofte men niet en behoorde 't Quelpaert dat wel beseijlt ende wederom gerepareert vas met voorsz. goede novos op hoope dat den Japander ons daardoor wellichtelijck met meerder vrijheijt in den handel als andersints mochten comen te verleenen, ofte wel ijets anders goets in Compe affairen veroorsaecken..... "
"Resolveerden den 11en September voornoemt dito Quelpaerdt wel gemandt dienselven dach te laten reijs voirderen, gelijck geschiet is; Godt geve ende verleene hem behouden reijse, waer aen niet dubiteren alsoo seedert sijn vertreck alhier veele zuijdelijcke winden hebben gewaeijt."


The Quelpaert the Brack.

Missive from Taijoan to Batavia. October 5, 1642.

"So is it that we, giving the Council in consideration .... on the last September 11, if one shouldn't [know] that the Quelpaert, that has sailed well and has been repaired, with previously mentioned good news, in the hope that the Japander us therefor likely, with more freedom in the trade, as otherwise might come to grant, or maybe cause something else good in Companies affairs."
"Resolved on September 11, previously mentioned Quelpaert, well manned, to promote it's journey the same way, like has happened; may Godt give and grant it a safe journey, which we don't doubt, such since it's departure here have blown many southern winds."