HET QUELPAERT DE BRACK.

 Missive Taijoan naar Batavia, 16 Nov1642.

... Soo paresseert op 6en deser alhier Godt sij gedanckt met 't fluijtschip den Zaijer (inhebbende in comptanten ende andere coopmanschappen een cargasoen ter monture van f 311016.11.14) de oppercoopman Jan van Elseracq uijt Japan, ons rapporteerende hoe op 29en October uijt Nangasacquij in Compe van 't Quelpaert de Brack (dat aldaer den 21en October passado behouden was aengelandt) waeren gescheijden, doch dat in zee daer van door hardt weer was geraeckt ende vertrouwende een dach afte twee daer aen hier te verschijnen stonde, gelijck oock den 7en dito hier arriveerden. T'cargasoen dat daer mede van hier derwaerts geschickt was, hadde wel gerespondeert, ende was daerop noch f 13919.19 geprofiteert, 't welck voortreffelijcke winsten sijn...
De besendinge van voorsz. galjot heeft niet alleen dese proffijten bevaeren maer heeft oock de novos van Quelangh's bemachtinge aldaer gebracht, veel goets (soo ons den E. Elseracq voornt relateert) int bevoirderen van Comps saecken veroorsaeckt, sijnde de Japanders soo hun thoonden, ten hoochsten over dese victorie verheucht.
 


The Quelpaert de Brack

Missive Taijoan to Batavia, November 16, 1642

.....Thus arrived at the 6th here, thank Godt, with the flute ship the Zaijer (having in cash and other merchandise, a cargo mounting up to f 311016.11.14) Upper Merchant Jan van Elseracq from Japan, reporting us how on October 29, from Nangasacquij in Company of the Quelpaert the Brack (that had landed there safely on October 21, lately) were departed, however that at sea, because of rough weather, were drifted apart and trusting that a day or two later should appear here, like also the 7th ditto arrived here, The cargo which was also send from hither to here, had well responded , and made thereupon a profit of f 13919.19, which are excellent profits....
The sending of previous mentioned galliot has not only sailed these profits but has also brought the news of the conquest of Quelangh hither, has caused many good (as the Noble Elseracq previously mentioned relates) for the promotion of Companies business, being the Japanders, as they showed, very pleased about this victory.