HET QUELPAERT DE BRACK.

 Missive Batavia naar Taijoan 2 augustus 1641.

'Wij blijven van opinie 't Quelpeert tot de Japanse voijagie bequaem zij ende de reijse wel sal gewinnen, alwaert oock vrij laet, selffs bij contrarie mousson."  


The Quelpaert the Brack.

Missive from Batavia to Taijoan August 2, 1641.

"We remain of the opinion that the Quelpeert is competent for the Japanese voyage and that she will win the trip, where it will be released, even with contrary monsoon."