HET QUELPAERT DE BRACK.

 Missiven Batavia naar Taijouan.16 april 1642.

"13 Meert... ons geworden door den Coopman Jacob van Liesvelt, alhier onverrichter saecke off sonder buijt met den Kievith, Quel ende Kelang verschenen."
"... onderwijle sijn geresolveert vooraff ende uijtterlijck 8 ofte 10 dagen na, desen de Capn Jan van Linga ende Coopman Liesvelt."
"... pr de jachten Kievith, Wakende boeij, Quelpeert ende de fluijt Meerman nae Quinangh s bocht aff te senden."


The Quelpaert the Brack.

Missives Batavia to Taijoan April 16, 1642.

"March 13, ... returning to us by the Merchant Jacob van Liesvelt, in this castle, empty-handed or without booty. appeared with the Kievith, Quel and Kelang."
"...... in the meantime being resolved in advance and at the very latest, 8 or 10 days after today, Captain Jan van Linga and Merchant Liesvelt."
"... per the jachten Kievith, Wakende boeij, Quelpeert and the flute Meerman to send to the bight of Quinangh."