HET QUELPAERT DE BRACK.

 Missiven Batavia naar Taijoan. 14 mei 1641.

"t' Quelpeert de Brack senden om op 't Canael te gebruijcken, daertoe als andere diensten 't selve gantsch bequaem oordeelen...."
"In Compe van aengetogen Orangienboom, Roch ende 't Quelpeert vertreckt den Oppercoopman Carel Hartsing.... "
"Dese meer aengetogen twee fluijtschepen met 40 ende Quelpeert met 12 coppen, gaen geprovideert voor 12 maenden."
 


The Quelpaert the Brack

Missives from Batavia to Taijoan. May 14, 1641.

"Send the Quelpeert de Brack to use it on the Channel as judging for that the same very suitable..."
"In the company of the rigged Orangienboom, Roch and the Quelpeert leaves the Head Merchant Carel Hartsing ...."
"These more rigged two flute ships with 40 and Quelpeert with 12 heads, go provisioned for 12 months."