HET QUELPAERT DE BRACK.

 Missiven Batavia naar Taijoan 11 juni 1641.

"... de fluijten Rogh ende Orangienboom nevens het galjot 't Quelpeert op 15 der voorleden maent uijt dese reede geseijlt... "
"... Orangienboom ende 't Quelpeert destineren tot verblijff in Taijouan, bij aldien den Raedt aldaer oordeelen 't selve noodigh te wesen.


The Quelpaert the Brack.

Missives Batavia to Taijoan June 11, 1641.

"... the flutes Rogh and Orangienboom as well as the galliot the Quelpeert sailed out on the 15th of previous month from this roadstead .."
"... Orangienboom and the Quelpeert destined to stay in Taijoan, by the Council over there judging the same to be necessary."