HET QUELPAERT DE BRACK.

Generale Missive, 9 september 1640.

't Galjot 't Quelpeert heeft nevens de groote schepen zee gebouwt, zal goeden dienst op 't Canael van Taijoan doen, weshalven versoecken noch twee ofte drie gelijcke maar niet van cleender charter, omme te meer goederen door 't Canael aen de schepen die onder 't noorderrif liggen, te connen brengen.  


General Missive, September 9, 1640

The Galliot the Quelpeert has built sea beside big ships, will make make good service on the Channel of Taijouan, wherefor request another two or three the same but not of smaller charter, to be able to bring more goods through the Channel to the ships who lie under the northern reef