HET QUELPAERT DE BRACK.

 Generale Missive, 12 december 1642

"Omme d'overwinningh der Castiliaense vestingh op Kelangh de Japanse Regenten te cundigen, alsoo seecker g'opineert wert, 't selve den Keijser soude aengenaem wesen, is den 11en September passado van Taijouan nae Nangasacqui affgesonden 't Quel de Brack...; met de jonghste advijsen uijt Japan sijnde 10 October wierd d' Quel daer noch niet vernomen, vertrouwen cort daer aen, ende voor den Oppercoopman Elseracq vertreck dat ulto do soude sijn, geparesseert sal wesen ende verhoopen met die van Taijouan, als geseijt, het den Japanderen een aengename tijdingh wesen sal, alsoo op den Castiliaen ende Portugees seer verbittert sijn.....
Soo desen voornamen aff te brecken, verschijnt alhier den 8en deser uijt Taijouan 't Jacht Ackerslooth 16 passado van daer gescheijden met 't Opperhooft van Compe Commercie in Japan Johan van Elseracq, den 29en 0ctober met den Saijer ende 't Quel de Brack uijt Nangasackqijs baij vertrocken, den 6en en 7en November salvo in Taijouan aengelandt, medebrengende ten principalen in silver een retour van f 311016. 11. 14  den 12en October arriveerde t'Quel in Japan zijnde een maent op den wegen geweest dat in die tijt cort geseijlt is; de veroveringh van Kelangh scheen de Regenten van Nangasacqui ten hoogsten aengenaem, sulx oock dat den Gouvr Sabroseijmondonne, nae sich wel g' informeert hadde, twee dagen nae t'galjots arrivement de Rijx-Raden in Jedo pr expresse de gemelte veroveringh dede aencundigen ende wort te meer estime van ons gemaekt, soo dat besluijten de dempingh der Spangeaarden hun ten hoogsten aengenaem zij."

"Instructie voor den veltoversten Johannes Lamotius.

... Op morgen vrough sa1 VE. sich met de voorgementioneerte macht in de jachten Wakende Boeij, Nachtegael, t' Quelpaert de Brack ende groote lootsboot onder seijl begeven... naar Panghsoija" [op Taiwan]. (Zeelandia, 18 december 1642).  


The Quelpaert the Brack.

General Missives, December 12, 1642.

"To announce the victory of the Castillian fortress on Kelangh to the Japanese Regents, as opinioned to be certain, the same would please the Emperor, the Quel de Brack is sent on September 11, lastly from Taijouan to Nangasacqui  ...; with the youngest advises from Japan, being October 10, is  nothing heard there from the Quel yet, trusting shortly thereupon, and before the departure of Upper Merchant Elseracq, that this will be passed at the end of ditto [this is December 31] and hope with those of Taijouan that, as said, it will be a pleasant tiding for the Japanderen, since being very embittered at the Castilian and Portugees ....
Thus to break off this intention, appears here on the 8th of his month from Taijouan, the Jacht the Ackerslooth having departed from there on the 16th of the last of this month with the Chief of Companies Commerce in Japan, Johan van Elseracq, having left with the Saijer and he Quel the Brack from the bay of Nangasackij on the 6th and 7th of November in blessing
[or with volley] landed in Taijouan, returning, bringing mainly with it in silver a return of f 311016. 11. 14  on October 12, the Quel in Japing being on the road for a month, that in that time is shortly sailed [meaning that it took a short time to sail]; the conquest of  Kelangh seemed to please the Regents of Nangasacqui very much, such also that the Governor  Sabroseijmondonne, after having informed himself well, two days after the arriving of the Galliots, per express, informed the States Counsels in Jedo and is more esteem made of us. so that decide that the deadening of the Spangeaarden pleases them much."

"instruction for the field-lieutenant-colonel Johannes Lamotius.

.. In de morning early will Your Honor set sail with the previously mentioned power in de jachten Wakende Boeij, Nachtegael, the Quelpaert de Brack and the big pilot boat ... to Panghsoija" [on Taiwan]. (Zeelandia, December 18, 1642).