Dagregister Japan.

"1642 11 October.... tegen den avont bequamen tijdinge dat een hollants schip buijtengaats gesien wierde, ontrent de middernacht wierden door den Gouverneur verwitticht dat een schip voort gadt van de baije was, dat twee Hollanders met twee tolcken wel derwaerts mochten laten gaen, 't welck terstont achtervolcht is geworden.
12 do. Bequamen tijdinge van de tolcken die een weijnich naar middernacht weder van boort quamen en onse nederlanders daar gelaten hadden, dat een vaertuijgh van advijs alleen was, inhebbende niet meer als 34 canassers bogij zijde en 4 kassen met pangsis , en dat het principaelste was de fortresse Quelangh op 't noord eijnde van Formosa gelegen, bij d'onse door Godes zegen de Castilianen ontweldicht ende onder onsen staet en gehoorsaemheijt was gebracht. Op de namiddagh quam voorn. vaertuijgh wesende het Quelpaert de Brack op de reede tot voor de stadt en bequamen de Hollantsche brieven, daardoor van de gelegentheijt van 't overgaen van Quelangh breeder onderrichtinge bequamen.
13en do. Is het Quelpaert gelost zijn coopmanschappen, 't geschut, roer en alles dat men aan lant te brengen gewoon is daaruyt gehaelt, ......
...... De coopmanschappen van 't Quelpaert voornoempt hebben voor de hand gebracht en in behoorlijcke partijen gesorteerd om s'anderen daechs te laten besichtigen....
14en do. Opheeden de goederen met 't Quelpaert aangecomen op gewoonelijcke wijse laten besichtigen voor den middagh en terstont na den eeten tot goeden prijse vercocht en metterhaest zonder vertoeven, al op stont uijtgelevert. De Chineesen, alsoo .....
27en do, Gelaste den Gouverneur Sabroseijmondonne, alsoo nieusgierigh was, dat men 't Quel de Brack eens souden laeten onder zeijl comen en gins ende weder laveeren, dicht bij de wint daar de Japanders zeer in verwondert waren; ondertusschen wert het laeste goet aan boort gebracht.
29en do. des morgens naedat afscheijt van de tolcken en huijswaerden als andere bekende vrunden genomen hadde, zijn geinbercqueert en nevens de bongoijs
[fol. 58r geeft: bongiois] aan 't fluijtschip de Zaijer en de Brack gevaeren, omme aldaer het volck te tellen, naar gewoonte te visiteeren en ons afscheijt te geven; den Almogende geve spoedigh ter gedestineerde plaetze in salvo mogen arriveeren Amen.
29 October Op heden is den E. Jan van Elseracq gewesen Opperhooft over 's Compagnies's ganschen ommeslach alhier met het fluijtschip de Zaijer bij sich hebbende het galioot 't Quel de Brack van hier naar Taijouan vertrokken."
 


Daily Register Japan

"October 11, 1642 ... against the evening became the tidings that a Hollands ship has been seen offshore, around the midnight were informed by the Governor that there was a ship before the opening in front of the bight, that two Hollanders with two interpreters could go hither, which has been followed immediately.
12th ditto. Received tidings from the interpreters that a little after midnight, had disembarked and left our Netherlanders there, that a vessel of advice
[pilot boat] was alone, not having more then 34 canassers silk from Bogij and 4 cases with pangsis and that the most important was that the fortress Quelangh, lying on the north-end of Formosa, by the ours, with the blessing of God, was overpowered and was brought under our state and obedience. In the late afternoon  came previously mentioned vessel, being the Quelpaert de Brack, on the roadstead in front of the city and received the Hollandse letters, received thereupon wider instruction about the occasion of the transfer of Quelangh.
13th ditto, Is the Quelpaert unloaded, are merchandize, the artillery, rudder, and all that one is used to bring ashore, taken from it,......
.......the merchandize of the Quelpaert mentioned before, put them as usual on display before the noon, and immediately after dinner sold for a good price, and with haste, without delay, at the same time delivered. The Chinese, thus ....
27 ditto, Ordered the Governor Sabroseijmondonne, thus being curious, that one would have the Quel the Brack under sail and tack it yonder and return, close to the wind, about which the Japanese were very surprised; in the meantime the last goods were brought aboard.
29 ditto. In the morning, after having taken farewell from the interpreters and landlords as other known friends, have embarked and also the bongoijs
[fol. 58r gives: bongiois] sailed to the flute ship the Zaijer and the Brack, to count the folks there, to search [them] according custom and give us farewell; the Almighty give [that it] may soon to arrive in blessing [or volley] Amen.
October 29, On present is the Noble Jan van Elseracq, former Chief about Companies entire change left
[from] here with the flute ship the Zaijer having with it the galliot the Quel the Brack, to Taijouan."