HET QUELPAERT DE BRACK.

Op 17 januari 1640 uitgevaren voor de kamer van Enkhuizen (Uitloopboekje Nat. Arch. no. 4389) 30 juli 1640 in Batavia aangekomen (Gen. Miss. 9 september 1640); bij Res. 30 juli en op 1 augustus 1640 bestemd voor Malacca; ging op 1 augustus 1640 naar Malacca. (Berigten Hist. Gen. VII (1859) bl. 29) ; op 28 september 1640 terug in Batavia (Dagr. Bat. bl. 36); op 12 oktober 1640 weer naar Malacca (D. B. bl. 55); op 9 november 1640 van daar naar Batavia (D. B. bl. 121); dan weer op 17 november 1640 terug in Batavia (Res. 19 november 1640 en D.B.bl. 68);

1 december 1640 naar Malacca (Gen.Miss.8 januari 1641 en D. B. bl. 106); voor 31 januari 1641 terug in Batavia (G. M. 31 januari 1641, vgl. D. B. bl. 165); 4 april 1641 naar Bantam (Miss. Batavia naar Bantam dd. 3 april 1641 en Dagr. Bat. 3 april 1641 bl. 233); 8 april 1641 terug in Batavia (Dagr. Bat. 1641, bl. 234 en Nat. Arch. no. 768); 15 mei 1641 naar Taijoan (Gen. Miss. 12 december 1641 en D. B. bl. 304); 21 juni 1641 aangekomen in Taijoan (D. B. december 1641 bl. 57); 24 augustus 1641 zijn gaffel gebroken (Miss. Gouvr. Taiwan 10 september 1641);

11 november 1641 uitgezonden om te kruisen in de omgeving van Tonkin (D. B. 1642 bl. 124); 13 maart 1642 terug in Batavia (D.B. bl. 124 en Gen. Miss. 12 december 1642); 7 mei 1642 over Quinam naar Taijoan (Verbael uijt d' advijsen van verscheijde quartieren gehouden bij den E.Justus Schouten en D. B, bl. 146); 3 augustus 1642 in Taijoan aangekomen (Rapport Johan van Lingen); 11 september 1642 naar Japan (Miss. Taijoan naar Batavia 5 oktober 1642); 12 oktober 1642 aangekomen in Nagasaki (Dagr. Jap.); 29 oktober 1642 vertrokken van Nagasaki (D. J.); 7 november 1642 terug in Taijoan; 19 december 1642 naar Pangsoija op Formosa gezonden (Instructie voor  veldoverste Johannes Lamotius en Res. Zeelandia 18 december 1642);

8 januari 1643 terug in Taijoan (Res. Zeelandia van die datum); 21 maart 1643 naar Toroboan op Taiwan gezonden (Miss. Taijoan naar Batavia 15 oktober 1643); 17 mei 1643 terug in Taijoan (Miss. Taijoan naar Batavia 15 oktober 1643); 14 mei 1643 gestuurd om Chinese jonken te onderscheppen (Miss. Taijoan naar Batavia 15 oktober 1643.); 28 juni 1643 ten zuiden van Taiwan (Dagr. Jan van Elseracq in het jacht de Lillo 29 juni 1643); 24 juli 1643 terug in Taijoan (Dagr. Jan van Elseracq in het jacht de Lillo 29 juni 1643);

26 oktober 1643 naar de Pescadores gestuurd (Miss. Taijoan naar Batavia 17 oktober 1643, Dagr. Zeelandia 18 April 1643); 26 oktober 1643 terug in Taijoan (Dagr. Zeelandia); 10 november 1643 naar de Pescadores gestuurd (D. Zeelandia); 29 december 1643 naar Batavia terug gestuurd (Miss. Taijoan naar Batavia van die datum); 29 december 1643 aangekomen te Batavia (Gen. Miss. 4 januari 1644); 30 januari 1644 naar het Zuidland (Heeres, Appendix L. Bl. . 149); 22 februari 1644 bij Ambon [Amboina] (Id. Bl.117, Dagr. Bat. 1644 bl. 84); 27 februari 1644 uit Banda weggevaren (Gen. Miss. 23 december 1644);

augustus 1644 terug te Batavia (Heeres, a. v. Bl. . 117); 11 oktober 1644 naar Coromandel; 22 Dec.1644 voor de Coromandelse kust (lijst maritieme macht); 12 juli 1645 voor de kust van Coromandel (Id.); 17 december 1645 in Bengalen (Id.) 15 januari 1647 naar Bengalen (Id.); 18 maart 1647 naar de kust van Coromandel, Bengale en Pegu (Id.); ook op 14 april 1647 (Id.), Op de lijst van de maritieme macht van de VOC in Indië van 31 december 1647, komt "de Bracq" niet meer voor; uit de brief van de Bat. Reg. naar Coromandel ddo 10 augustus 1648 blijkt dat dit "gaillot" in de rivier de Ganges is "gesneuveld."  


The Quelpaert the Brack

Sailed out on January 17, 1640 for the chamber of Enkhuizen (Uitloopboekje [Ships who sailed out] Colonial Archives. no. 4389) arrived on July 30, 1640 in Batavia (Gen. Miss. September 9, 1640); by Res. July 30, and on August 1, destined for Malacca; left on August 1, 1640 to Malacca. (Berigten Hist. Gen. [Messages General History VII (1859) pp. 29) ; was back in Batavia on September 28, 1640 (Daily Register Batavia pp. 36); went on October 12, again to Malacca   (Daily Register Batavia pp. 55); from there to Batavia on November 9, 1640 (Daily Register Batavia pp. 121); was back in Batavia on November 17, 1640 (Resolution November 19, 1640 and Daily Register Batavia pp. 68); back to Malacca on December 1, 1640 (General Missives January 8, 1641 and Daily Register Batavia pp. 106); was back again in Batavia before January 31, 1641 (General Missives January 31, 1641, compare Daily Register Batavia pp. 165);

Went to Bantam on April 4, 1641  (Miss. from Batavia to Bantam dated. April 3, 1641 and Daily Registers Batavia 1641 pp. 233); was back in Batavia on April 8, 1641 (Daily Registers Batavia 1641, pp. 234 and Colonial Archives no. 768); went to Taijoan on May 15, 1641 (General Missives December 12, 1641 and Daily Register Batavia pp. 304); arrived in Taijoan on June 21, 1641 (Daily Register Batavia December 1641 pp. 57); broke it's gaff on August 24, 1641 (Missives from the Governor of Taiwan September 10, 1641); send out to tack in the surroundings of Tonkin on November 11, 1641 (Daily Registers Batavia 1642 pp. 124); back in Batavia on March 13, 1642 (Daily Register Batavia pp. 124 and General Missives December 12, 1642);

Went via Quinam to Taijoan on May 7, 1642 (Verbatim report from the advises of several quarters held by the Noble Justus Schouten and Daily Register Batavia pp. 146); arrived in Taijoan on August 3, 1642 (Report Johan van Lingen); went to Japan on September 11, 1642 (Missives from Taijoan to Batavia October 5, 1642); arrived in Nagasaki on October 12, 1642 (Daily Register Japan); left from Nagasaki on October 29, 1642 (Daily Register Japan); was back in Taijoan on November 7, 1642; sent to Pangsoija on Formosa on December 19, 1642 (Instruction for field lieutenant-colonel Johannes Lamotius and Resolution Zeelandia December 18, 1642); was back in Taijoan on January 8,1643 (Resolution Zeelandia January 8,1643); sent from Toroban to Taiwan on March 21, 1643 (Missives from Taijoan to Batavia October 15, 1643); was back in Taijoan on May 17, 1643 (Missives from Taijoan to Batavia October 15, 1643);

Was sent to intercept Chinese junks on May 14, 1643 (Missive from Taijoan to Batavia October 15, 1643.); was south of Taiwan on June 28, 1643 (Daily Register of  Jan van Elseracq in the jacht de Lillo June 29, 1643); was back in Taijoan on July 24, 1643 (Daily Register of  Jan van Elseracq in the jacht de Lillo June 29, 1643); sent to the Pescadores on October 26, 1643 (Missives from Taijoan to Batavia October 17, 1643); back in Taijoan on October 26, 1643 (Daily Registers Zeelandia); sent to the Pescadores on November 10, 1643 (Daily Register Zeelandia); sent back to Batavia on December 29, 1643 (Missives from Taijoan to Batavia December 29, 1643 ); arrived in Batavia on December 29, 1643 (General Missives January 4, 1644); on January 30, 1644 to the Zuidland (Southland (Heeres, Appendix L. pp. 149);was near Ambon  [Amboina] on February 22, 1644 (Idem pp.117, Daily Register Batavia 1644 pp. 84); sailed away from Banda on February 27, 1644 (General Missives December 23, 1644);

Came back in Batavia in August 1644 (Heeres, pp. 117); sailing out on October 11, 1644 to Coromandel and was on December 22,1644 before the coast of Coromandel  (lijst maritieme macht = list maritime powers); was before the coast of Coromandel on July 12, 1645 (Idem); in Bengal on December 17, 1645 (Idem) on January 15, 1647 to Bengal (Idem); to the coast of the Coromandel on March 18, 1647, Bengal and Pegu (Idem); also on 14 April 1647 (Id.), "de Bracq" doesn't appear any more on the list of the maritime powers of  VOC in the Indies of December 31, 1647, from a letter of the Registers of Batavia to Coromandel dated August 10, 1648 appears this "gaillot broke" in the river the Ganges.