Dagr. Japan. Firando 24 Meert Ao 1637

Op van daech verstonden de Corresche gesanten op 17en passato van het eijlandt Ischio naer Corea vertroucken waeren. Naer de geruchten souden aende Maijesteijt versacht hebben bij aldien haer gelieffden, assistentie tegen den Tarter te doen, hetselffde door d'Hr. van Fingo soude mogen geschieden. Haer geschenken waeren geweest: Een groot gouden vadt vol costelijcken wortel Nisien; drie schoone well affgevaerdichte peerden; 40 witte valcken; 40 tijgersvellen het hair een vinger lanck; een gouden cas van faetsoen als de paepen , haer consistorien, costelijck met peerlen ende gesteenten verciert, waerinne den brieff aen de Maijesteijt was overgelevert.

___________

Daily Register Japan, Firando March 24, Ao 1637

And on today understood [that] the Corresche envoys had left on 17th lastly from the island Ischio to Corea. According to the rumors would have requested the Emperor, do their beloved assistance against the Tarter, the same would happen by the Lord of Fingo. Her presents have been: a big barrel of precious root Nisien [ginseng]; three beautiful well-trained horses; 40 white falcons; 40 tiger skins the hair a finger long; a golden case as the custom of the papists their consistory, royally decorated with pearls and [precious] stones, in which the letter to the Majesty was delivered.