Januarius Ao 1637

..... woorde sijn beste te willen doen, ende ons in allen deelen mogelijck voor de compste der Coreers, jae lichtelk voor het boven comen der Spangiaerden, ter audientie soucken te gecrijgen, maer gelaste bijaldien ons gevraecht wiert waerom soo vrouch buijten gewoonte boven quamen dat men antwoordt soude geven, dat'tet geschiede om de danckbaerheijt te bewijsen aen sijnne Maijtt over 't silver dat voor desen aen Hollanders hadde vereert, alsmede over de verlossinge van d' E: Hr Gouvr Nuijts, ende alsoo ons reverentie benevens de presenten aen sijnne gemte Maijtt te bewijsen, 't, welck hij seijde groote aengenaemheijt soude baeren, dat de schenckagie ons soo aengenaem was geweest, en soude door dien middel voorseecker 't eerder depesche becomen, soude voorts met de Raetsheeren soo Taeckimonde, aen andere wegens onse saecke spreecken, ende gedaen zijnde alles be[quaem]lijeken verwittigen.


January Ao 1637

..... would do his best, and us in all parts possible before the coming of the Coreers, yes likely above the coming of the Spangiaerden, seek to get an audience [with the Shogun],but order, with all we were questioned, why so early, unusual, came above that one should answer, that it happened to prove the gratitude to his Majesty about the silver that on behalf of this, to the Hollanders had honored, as well as about the changing of the Noble Sir Governor Nuijts, and also to prove our reference as well as the presents to his mentioned Majesty, which he said would bear great pleasure, that the donation pleased us so much, and would by that means certainly receive the earlier supply, should further with the State Counsels like Taeckimonde, and others speak because of our affairs, and having done all competently inform.