Januaris Ao 1637

Adij 30: ende 31en do weder ende wint als vooren op dato wierde 't schip Groll sijn depesche gegeven, doch conde om de Zuijtwestelk contrarie wint niet seijl gegaen, des nachts arriveerde den Oppercoopman Cornelis van Saenen uijt Jedo in Firando, hebbende den Assistent Daniel Reijniers door ordre van de Raetshr Cangadonne met de drie trompetters om op de compste vande Coreers gesanten t[er] vermaeck van sijne Maijtt volgens d' Hr van Firandos sustenue gebruijckt te werden, ende den tolcq in Jedo gelaeten


January Ao 1637

On 30th and 31st ditto weather and wind as before, on this date the ship Groll was given its notice, though could not hoist sail because of Southwest contrary wind, at nigh arrived the Upper merchant Cornelis van Saenen from Jedo in Firando, having left the Assistant Daniel Reijniers by order of the State Counsel Cangadonne, with the three trumpeters to await the arrival of the Coreers envoys, to sustain the amusement of his Majesty according to the Lord of Firando, and left the interpreter in Jedo