24 Junius 1643

........ Aen de regenten van Firando souden oock geschreven hebben, maer alzoo vertrocken waren tot d'uyterste paelen van haer jurisdictie om den ambassadeur van Corea, die qualijck te vooren gesecht is opgereyst te zijn, met aller eeren t'onthaelen, wanneer na Jedo en Keyserlijcke Mayt opreyst en soude sulx niet vorderen. Hebbe onsen huyswaert en de tolcken oock voorgedraghen, aengesien den heere van Firando en zijn regenten niet schenen te willen betaelen voordat tot zulx gedrongen wierden...................


June 24, 1643

.......... To the regents of Firando should also have written, but since [he] left till the utmost poles [border poles] from his jurisdiction, to receive the ambassador of Corea, who mentioned hardly in advance to have traveled there, with all honor, when traveling to Jedo and Imperial Majesty and would not promote [or advance] that. Have ourselves homeward and the interpreters also recommended, since the lord of Firando and his regents seem to want to pay before to be forced to such ..............