[ENGLISH]

Augustij Ao 1642

21: ende 22en dito. Vuyl, reegenich weer, o.z.o. winden. Arriveeren drie Chineese jonckjens met Bivorsse zijde stoffen als rouwe waeren. Tegens den avont compt alhier in de baey een berck van Satsuma met de gevangene paepen, daar op 11en dezer uyt Satsuma te verwachten stonden, mentie van gemaeckt wert. Waaren alle op zijn Japans geschooren ende gehabitueert, wierden datelijck in de gevangenisse gebracht, alwaar den gerenigeerden paep Joan [Paep Joan karakteriseert Sawano Chuan (1571 1649) voormalig Jesuit werd afvallig in 1633. Als Christovao Ferreira, S.J., kwam hij naar Japan in 1609 en diende sinds 1632 als het hoofd van een kloosterprovincie. Gevangen genomen in Nagasaki in 1633 en gemarteld door zijn vervolgers werd hij afvallig] door last van de gouverneur haarluyden ginck aanspreecken, vraegende, ofte wel souden willen afvallen, haar gelooff verlaten ende gelijck als hij naar de Japanze maniere leven. Antwoorden, gij booswieht, wat tijger, varcken, serpent ofte boos gedierte heeft u voortgebracht, dat ons zulcke vraegen tevoorenlecht, loopt naar de duyvel ende 't helsche bedroch, die gij dient. Over welck zeggen den gerenigeerden paep zoodanigh in zijn [fol. 40v.] in zijn gemoet getroffen wiert, dat niet een woort en conde spreecken, maar zonder vorder aanspraeck vertrock. De naemen der voorsch. paepen zijn dese:

Padre Joan de Polonia, jesuyt, out 42 jaren ....................... [Padre Antonio Capece, S. J., Italiaan. Hij was geen Pool]
Padre Albertus d'Polonia, Romeyn jesuyt, out 35 jaaren .....[ Padre Alberto Meszinski, S. J., Pool. De naam Romeyn moet abusievelijk zijn toegevoegd.]
in May passado van Maccou naer Cambodia, van dito plaets naar   Manilha en van daar,  naer Japan overgesteecken.

Anthonio Romeyn,  Italliaen jesuit, out 62 jaaren, zijnde hooft van dito collegie binnen Maccauw geweest, aldaar een seer geacht persoon, zijnen naem ende qualiteyt alhier bij de gouverneur eenige jaaren bekent. [Padre Antonio Rubino, S. J., Italiaan. ]
Pranciscus Marcus, jesuyt, out 32 jaaren, wiens vader een Portugees is geweest ende alhier in Nangasackij bij een Japanze vrouwe geteelt.[ Padre Francisco Marquez, S. J., geboren in Nagasaki bij een Japanse moeder.]
Pasquael Corea, coopman, een Portugees, out 35 jaaren, voor dato verscheyde reysen met de galliooten in Nangasackij geweest, door groote verliesen verarmt zijnde, heeft sigh in dienst als knecht aan voornoemde jesuyten verbonden. [Pascoal Correa de Souza, een Portugese handelaar en dienaar van de missie]
Jahan de Schave, out 30 jaaren, van de eylanden Canarien geboortigh.[Joao de Chaves, geboren op de Canarische eilanden.]
Item noch een out man van Corea, een Coutchinchiender ende een palingelingh, als knechts dienende.

Verclaerden, gesamentlijck van Manilha quamen, aldaar een joncke geheurt hadde voor drieduysent Spaense realen, door eenige Chinesen als natie des lants ende een Spaens piloot in Satsuma aan lant gezeth waren, alwaer twee dagen, zonder ondeckt te werden, verborgen zijn geweest, doch eyndelijck verspieth. Hadde T. 107 swaerte Chinees, gout en T. 250 schuytzilver bij haar, spreeckende zeer vrijmoedigh ende onbeschroomt, de doot ende alle tormenten, die alhier te verwachten hadden, verachtende. Den gouverneur Saboseymondonne ende Zijn Ed.ts raetspersoonen, over dese vrijmoedicheyt zeer verwondert wesende, vraechden in 't vorder examineeren, ofte haarluijden ten vollen niet bekent en is geweest 't gebodt van Zijne May.t van Japan, dat geenige Castilianen, Portugeesen ende degeene die haar leere aanhangen, veel minder Roomsche paepen, in zijn lant en wil gedoogen ende, zonder eenige derselver geattrappeert wierden, met de pijnelijckste tormenten werden gedoot, alsmede bij voornoemde May.t soo danigen ordre door 't gantsche lant van Japan is gestelt, dat niet wel mogelijck is, eenige vreemde natie, zonder bekent te werden, 'tselve connen aandoen, wat haar echter bewoogen heeft alhier te comen ende nieuwe beroerten te verwecken. Antwoorden, 't gebodt van de Mayt wel hebben geweeten, doch de gebooden van den grooten Godt ende Zijne Soone Jesum Christum ende regeerder over hemel, aerde ende alles datter inne is, meerder in achtinge genomen ende in Zijnen Name dese reyze aanvaert, op hoope noch eenige menschen ende inwoonders deses lants in de rechte, waarachtige kennisse des Almachtigen Godt te onderwijsen, dat alsnu, met te schielijck ondeckt te zijn geworden, niet en can geschieden. Waren bereyt ende onbevreest alles te lijden, wat met pijn ende smaet haere lichamen voornemens mochte zijn, aan te doen ende in den naem van haren Salichmaecker alles te verdragen. Dese ongesemuleerde vrijwillige confessie, zonder van weesen ofte gelaet te veranderen, heeft de toehoorders eenichsints beroert. Den gouverneur gelasten, alle bij den anderen in een gevangenhuys te steIlen ende met wacht wel strickt bewaert te werden. De tolcken ende meer anderen vertrouwen, in langen tijt niet gedoot zullen werden, maar met pijningen dagelijcx den eenen, dan den anderen, alle tormenten des werelts aandoen, zoolange zulcx zullen connen uytstaen ende sterven.