[ENGLISH]

1666. September. Dinsdag 14en ditto.... Voor drij dagen begon hier tijdinge te lopen hoe de hr van Gottho aen dese Stadts Gouverneur Zinsabrod.e bij missive hadt laten weten datter agt Europianen op een wonderlijcke wijse gecleet en met een vreempt fatsoen van een vaertuijgh in sijn Eijlanden waeren aengecomen, ende die hij met d' eerste gelegentheijt van weer en wint naer Nangasackij dagt te senden; gemelte tijdinge worden alle uuren met soo vee1 veranderinge in de omstandigheijt van dien vertelt dat men niet en wist wat daer van te dencken weijniger te schrijven, tot huijden vroegh als wanneer verstonden dat gemelte vreemde vaertuijgh ende volck d' verleden nacht van Gottho hier was verschenen en die nadatse door den Gouverneur van alles waren ondervraegt geworden, een uure nae de middagh bij ons op 't'Eijlant wierden gesonden ende bevonden te wesen agt Nederlanders welcke ao 1653 't' Jacht de Sparwer door een vijfdaegse schrickelicke storm den 16e Augustus op 't Quelpaerts Eijlant hadden helpen verliesen, zijnde dese acht personen genaemt

Hendrick Hamel van Gurcum ao 1651 met de Vogel Struijs in India gecomen voor bossr naderhant verbetert tot bouckhouder met 30 gl. pr maent.
Govert Denijs van Rotterdam ao 1651 met N. Rotterdam int lant gecomen voor schiemansmaet.
Denijs Goverts zoon van do Govert, als boven in 't lant gecomen voor jongen met 5 gl.
Matthijs Bocken van Enckhuijsen ao 1652 met de schip N. Enckhuijsen in India gecomen voor Barbarot a 4 gl. pr maent.
Jan Pieters van Heerenveen, bossr van f 11 pr maent daer voor in India gecomen ao 1651  met d' Vogel Struijs.
Gerrit Jans van Rotterdam. ao 1648 met Zeelandia in India g'comen voor jongen, naderhant verbetert voor matroos met 10 guldens.
Cornelis Dirks van Amsterdam ao 1651 met 't schip de Walvisch in 't landt gecomen voor matroos met 8 gl. ter maent.
Benedictus Clerck van Rotterdam ao 1651 met Zeelandia in India gecomen voor jongen a 5 gl. ter maent.

'K en wil mijn selfs niet inlaeten nochte ondervinden om hier in 't lange te verhalen wat voornoemde personen in dien tijt van 13 jaeren diese onder d'Eijlanders van Corre hebben gesworven, is wedervaren, dewijle sulcx wel een breeder beschrijvinge op sigh selfs soude vereijschen maer sal slegts cortelijk seggen, hoe datte miserable menschen en nogh 28 persoonen die nevens haer tsamen 36 zielen van gemelte Jagt de Sparwer gesalveert en op voornde Quelpaerts Eijlant aen lant gecomen waeren, eerst den tjjt van 8 maenden daer op bewaert en naderhant op d' eijlanden van Corre gebragt sijn, wordende dikwils van de eene plaets naer d'ander gevoert mitsgaders doorgaens seer sober en armelijck getracteert, sulcx nu en dan 20 personen van haer geselschap sijn komen te sterven en sij 16 starck overgeschooten welcke overige acht die op 't vertreck van voorsz. acht menschen uijt Corre, nogh in't leven en hier en daer in't lant verspreijt waeren, uijtgenomen drie diese om de minste suspitie te geven op hunne vlugt van daer in huijs gelaten, sijn genaemt

Johannes Lampen van Amsterdam assistent
Hendrick Cornelisz van Vrelant
Jan Claes van Dort, cock
Jacob Jans van Vleekeren
Sander Boesquet van Lith
Jan Jansz Spelt van Uijtrecht
Anthonie Uldircksz van Grieten
Claes Arentsz van Oostvoort.

Den Gouverneur Zinsabrode als hij de eerste genoemde acht persoonen bij ons op 't Eijlant sont, liet ons daernevens door de Tolcken aenseggen dat we dezelve wel mogten tracteren en gedencken hoe wonderlijck dat se uijt haer elenden waeren verlost, ende om haer vrijdom te becomen met sulck een slechten vaertuijgh, soo verren wegh hadden bestaen haer leven te wagen, SijnEdle wilde daer over naer Jedo oock schrijven en ons naer becomen bescheijt ordre geven hoe wij't met dit volck dan wijders souden hebben te maecken. Wij lieten SijnEdle voor dese goede voorsorge ten hoogsten bedancken en seggen dat we ons naer Zijn beveelen gehoorsaemelijck gedagten te schicken. Voorsz. parsoonen waren den 4 deser des avonts met een cleen vaertuijgjen van Corre vertrocken en door een continueele noordewint tot beneffens d'Eijlanden van Gottho geleijt, alwaerse den 10en ditto door een stercke zuijdewint genootdruckt sijn geweest (hoe wel tegens haer danck) haven te soecken, sonder te weten waer datse waren en of se bij vrunden of vijanden quamen, 'T is mijns oordeels aenmerckenswaerdigh dat als het gesalveerde volck van de Sperwer op't Eijlant Quelpaert waeren, en in 8 maenden niet en wisten wat men met haer voor hadde, uijt Corre daer bij haer gecomen is een out man gelijckende wel een Hollander (zijnde apparentelijck bij den Heer van gemelte Eijlant van den Coninck van Corre versogt en ontboden) die naer hun luijden een lange wijle besien te hebben, ten laetsten in cromduijts vraegde wat volck sijt ghij ende uijt haer verstaende dat se Hollanders waeren, seijde ik ben oock een Hollander, geboortich uijt de Rijp, en hiete Jan Jansz. Weltevreen ende heb hier al 26 jaren geweest, verhaelende wijders hoe hij ao 1627 op 't Jacht Ouwerskerck hadde gevaeren, Item dat hij op seecker joncque door gemelte Jagt in dit Noorse vaerwater genomen, overgezet zijnde, en omtrent dese Eijlanden vervallen was met eenige van sijn geselschap aen lant gevaeren om waeter te haelen en nevens twee andere persoonen door d' Chineesen gevangen geworden, mitsgaders dat voorn. twee mackers ten tijde als dese Eijlanden van de Tartaren wierden ingenomen, waeren dootgebleven; gemelte Jan Jansz. Weltevreen was op 't afscheijt van dikgenoemde 8 persoonen uijt Corre nogh in't leven ende een man van ruijm 70 jaren oudt. In Dagh-register ofte Dagelijckse aenteijckeninge van 't gepasseerde en voorgevallene in Japan ten Comptoire Nangasakij gehouden bij den oppercoopman Wilhelm Volger, Opperhooft, aldaer, beginnende den 28en October anno 1665 tot den 18 October 1666. Nat. Arch. no.11689. In afschrift ook in Overgek. Brieven 1667 Tweede boek. K. A. no. 1149).Zie de Engelse tekst voor verklaringen over de plaatsnamen