BIBLIOGRAPHY.

The Journal of Hendrick Hamel has been published by three different Dutch publishers: Jacob van Velsen at Amsterdam, Johannes Stichter at Rotterdam, and Gillis Joosten Saagman at Amsterdam.

In this chapter both the first prints of Jacob van Velsen are described. They give only the itinerary without the description of Korea; after that the illustrated edition of Stichter, who seperated the description of the itinerary. These three editions were printed in 1668; so they were published when the author didnt' return in the country yet. Thereupon following are the three editions of , they are not dated and the description of the country is part fo the itinerary. After these six editions follows a short overview of the itinerary in the works of Montanus, published in 1669, and the French and German editions of 1670 and 1672, and in the end the 18th century collective works, in which the itinerary appeared.

THE DUTCH EDITIONS OF THE JOURNAL
(/ stands for a new line)

/ Van de ongeluckighe Voyagie / van 't Jacht de Sperwer/ van Batavia ghedestineert na Tayowan/ in 't / Jaer 1653. en van daer op Japan; hoe 't selve Jacht door storm op het / Quelpaerts Eylandt is gestrant/ ende van 64. personen/ maer 36. / behouden aen het voornoemde Eylant by de Wilden zijn gelant: / Hoe de selve Maets door de Wilden daer van daen naer het / Coninckrijck Coeree zijn vervoert/ by haer genaemt Tyos/cen-koeck; Alwaer sy 13 Jaren en 28 dagen in slaver-/nye onder de Wilden hebben gezworven/ zijnde in die / tijt tot op 16, na aldaer gestorven/ waer van 8 Per-/sonen in 't Jaer 1666, met een kleyn Vaertuych / zijn ontkomen/ latende daer noch 8. Maets /sitten/ende zijn in 't Jaer 1668. in het / Vaderlandt gearriveert. / Alles beschreven door de Boeckhouder van 't voornoemde / Jacht de Sperwer/ genaemt / HENDRICK HAMEL van Gorcum. / [Schip in houtsn.] / Tot Amsterdam/ gedruckt by JACOB VAN VELSEN/ in de Kalverstraet/ / aen de Ossesluys/Anno 1668.

8 sheets, sign. A2-A5, 4o alternating Gothic en Roman letter types. On the reverse side of the title on top the "Namen van de acht Maets die van 't Eylandt Coeree af gekomen zijn." (names of the eight mates coming from the island Coeree) and the "Namen van de acht Maets die daer noch zijn." Then follows the Journal which fills also the next 14 pages completely. The first page almost completely in Roman letter type, the second completely Gothic and so, alternating, on; the last part is printed with a very small Roman letter type. The description of Korea is completely missing in this edition. This copy can be found in the Koninklijk instituut voor de tropen in Amsterdam.

JOURNAEL, / Van de ongeluckighe Voyagie / van 't Jacht de Sperwer/ van Batavia ghedestineert na Tayowan/ in 't / Jaer 1653. en van daer op Japan; hoe 't selve Jacht door storm op het / Quelpaerts Eylandt is gestrant/ ende van 64. personen/ maer 36. / behouden aen het voornoemde Eylant by deWilden zijn gelant: / Hoe de selve Maets door de Wilden daer van daen naer het / Coninckrijck Coeree zijn vervoert/ by haer genaemt Tyo-/cen-koeck; Alwaer zy 13 Jaren en 28 dagen in slaver-/nye onder de Wilden hebben gezworven/ zijnde in die / tijt tot op 16. na aldaer gestorven / waer van 8 Per-/sonen in 't Jaer 1666. met een kleyn Vaertuych / zijn ontkomen/ latende daer noch 8. Maets / sitten/en de zijn in 't Jaer 1668 in het / Vaderlandt gearriveert. / Alles beschreven door de Boeckhouder van 't voornoemde / Jacht de Sperwer/ genaemt / HENDRICK HAMEL van Gorcum./[Schip in houtsn.] / Tot Amsterdam/ Gedruckt by JACOB VAN [VELSEN/ in de Kalverstraet/] / aende Ossesluys/An[no 1668.]

8 sheets, sign. A2-A5, 4o alternating Gothic and Roman letter types. On reverse side of the title on top: "Namen van de acht Maets die van 't Eylandt Coereé af gekomen zijn." and "de Namen van de Maets die noch daer zijn." Then follows the Journal which fills also the next 14 pages completely. It differs from the previous edition that the first text page is in Gothic letter type; for the rest both are similar, also in this edition the last part is printed in a small Roman lettertype. The description of Korea is also missing in this edition. This copy can be found in the library of the university of Amsterdam. From the title a part is missing, as a result some text lines on back side have suffered somewhat too.

JOURNAEL, / Van de Ongeluckige Voyagie van 't Jacht de Sperwer/ van / Batavia gedestineert na Tayowan/ in 't Jaar 1653. en van daar op Japan; hoe 't selve / Jacht door storm op 't Quelpaarts Eylant is ghestrant/ ende van 64. personen / maar 36. / behouden aan 't voornoemde Eylant by de Wilden zijn gelant: Hoe de selve Maats door / de Wilden daar van daan naar 't Coninckrijck Coeree sijn vervoert/ by haar ghenaamt / Tyocen-koeck; Alwaar zy 13. Jaar en 28. daghen/ in slavernije onder de Wilden hebben / gesworven/ zijnde in die tijt tot op 16, na aldaar gestorven/ waer van 8. Persoonen in / 't Jaar 1666. met een kleen Vaartuych zijn ontkomen/ latende daar noch acht / Maats sitten/ ende zijn in 't Jaar 1668. in 't Vaderlandt gearriveert. / Als mede een pertinente Beschrijvinge der Landen/ Provin-/tien/ Steden ende Forten/ leggende in 't Coninghrijck Coeree: Hare Rechten/ Justitien / Ordonnantien/ ende Koninglijcke Regeeringe: Alles beschreven door de Boeck-/houder van 't voornoemde Jacht de Sperwer/ Ghenaamt / HENDRICK HAMEL van Gorcum. / Verciert met verscheyde figueren. / [houtsnede: de schipbreuk van de Sperwer] / Tot Rotterdam, / Gedruckt by JOHANNES STICHTER/ Boeck-drucker: Op de Hoeck / van de Voghele-sangh/ inde Druckery/1668.

16 sheets, 20 + 12 pages, sign. A - D, 4o Gothic letter type. On the reverse side the name lists (titles and spelling peculiarities as in the last edition-van Velsen ). The journal fills page. 3-20. In the text 7 rather rude woodcuts, which are used on this book as well: presenting the capture (page 5) penal exercise (page 8), crossing in four Korean ships
(page 9), in front of the King (page 11), forced labor (page 13), flight in a ship (page 18), arrival at the Dutch fleet in Japan (page 20). After the Journal follows a new title: Beschryvinge / Van 't Koninghrijck / Coeree, / Met alle hare Rechten, Ordon-/nantien, ende Maximen, soo inde Politie, als / inde Melitie, als vooren verhaelt, / [Ornament woodcut] /
Anno M.DC.LXVII J. On the following pages (2-12) the text with an ornament woodcut at the end. Copies can be found in the Kon. Bibl. in the Hague, in the Univ.-lib. in Leiden and in Amsterdam, and in the collection-Mensing in Amsterdam. According to this copy gave Mr J. F. L. de Balbian Verster in 1894 an overview of the adventures of the castaways and the description of Korea in "Eigen Haard" (pages 629, 646) under the title: Dertien jaar gevangen in Korea, with a copy of the title and 6 of the woodcuts, and in Het Nieuws van den dag (Oct. 1 and 9) under the title: Hollanders in Korea, subtitle Toeridjéné. Based upon this a children book was published; Ons genoegen, Bibliotheek voor Jongens en Meisjes, Serie A jongensboeken. Deel 9 Dertien jaar Krijgsgevangen door J.G. Kramer, met twee illustraties door J.S. Isings junior. Uitgegeven Alkmaar door Gebr. Kluitman, Undated but probably in the beginning of the 20th century. This story is broadly similar with the story in the Journal but also a great number of facts are twisted.

't Oprechte JOURNAEL, / Van de ongeluckige Reyse van 't Jacht de / Sperwer, / Varende van Batavia na Tyoman na Fer-/ mosa/ in 't Jaer 1653. en van daer na Japan/ daer / Schipper op was REYNIER EGBERTSZ. van Amsterdam. / Beschrijvende hoe het Jacht door storm en onweer op Quelpaerts Ey-/lant vergaen is/ op hebbende 64. Man/ daer van 36. aen Lant zijn geraeckt/ en gevan-/gen genomen van den Gouverneur van 't Eylant/ die haer als Slaven na den Coninck / van Coree dede voeren/ alwaer sy 13. Jaren en 28. dagen hebben in Slaverny moeten blij-/ven/ waren in die tijdt tot op 16. nae gestorven: Daer van acht persoonen in 't Jaer 1666. / met een kleyn Vaertuygh zijn 't ontkomen/ achterlatende noch acht van haer Maets: / En hoe sy in 't Vaderlandt zijn aen gekomen Anno 1668. in de Maent July. / [Schip in houtsnede] / t' Amsterdam, Gedruckt / By GILLIS JOOSTEN SAAGMAN, in de Nieuwe-straet/ / Ordinaris Drucker van de Zee-Journalen en Landt-Reysen.

20 sheets, 40 numbered pages, sign. A - E, 4o Gothic letter type, 2 columns. On the reverse side of the front is a big woodcut "de Faam," printed by van Sichem, which has been printed in several older Journal editions of Saagman as well.
The name on the globe has been replaced with the word d'Atlas. Under the picture is a rhyme of six lines: Ghy die begeerigh zijt yets Nieuws en vreemts te lesen, (You, who are desirous to read something new and strange) Kond' hier op u gemack, en in u Huys wel wesen, (Can here, at ease and being well in your house) En sien wat perijckelen dees Maets zijn over g'komen, (And see what perils these mates had occurred) Haer Schip dat blijft door storm, gevangen zijns' genomen, (Their ship that stayed, by storm, taken prison)
In een woest Heydens landt; in 't kort men u beschrijft (In a wild heathen country; in short being described to you) Den handel van het volck, d'Negotie die men drijft. (The conduct of the people and the trade one does) Hier nae een Beter. (Hereafter a better one.)On Page 3 starts "de Korte Beschrijvinghe van de Reyse." In some lines the departure from Texel (10 Jan.1653) and the arrival  in Batavia (2nd of June) is told, and after that, like in the manuscript and in other editions, the departure from Batavia and the rest of the journey. In the edition are only slight differences with the manuscript and the other editions. The description of Korea is here, like in the manuscript, in the middle of the Journal. In the margins are dates and short summaries placed and on page 30-31 in the enumeration of the animals, a short description is added, with two big pictures of elephants found in Asia and the crocodiles or caimans of which "in this country" many can be found. A marginal comment indicates that this is a "note to fill these two pages" (Nota tot vervullinghe van dese twee pagiens). The Journal doesn't end, as with the other printers, with the arrival in Japan, but gives, like the manuscript, in some lines note of the stay there, the interrogation before the departure (without the text itself) of the trip to Batavia, as addition the presentation of the Journal to "Den Generael" and the arrival in Amsterdam on July 20, 1668. Both the name lists follow. In the text 6 prints and 5 engravings and a woodcut from the storage of Saagman: On page 4: a ship wreckage, used before in the journey of the Bontekoe; on page 7: a crowd of armed people a carriage with two horses, and two camels on their way to a reinforcement; on page 13: prisoners in front of an oriental monarch; on page 22 "Straffe der Hoereerders" (punishment of the whore-hoppers from the 2nd journey of Van Neck; in the filler on page 30 a woodcut of a big elephant, already used by Saagman in his edition of Van Linschoten's Itinerario, and on page 31 a big engraving, depicting a landscape with crocodiles and casuarisses. Copies are the Royal Library in the Hague and in the Koch in Rotterdam

JOURNAEL / Van de ongeluckige Reyse 't Jacht de / Sperwer, / Varende van Batavia na Tyowan en Fer-/mosa/ in 't Jaer 1653. en van daer na Japan/ daer / Schipper op was REYNIER EGBERTSZ. van Amsterdam. / Beschrijvende hoe het Jacht door storm en onweer ver:/gaen is/ veele Menschen verdroncken en gevangen sijn: Mitsgaders / wat haer in 16. Jaren tijdt wedervaren is/ en eyndelijck hoe / noch eenighe van haer in 't Vaderlandt zijn aen geko-/ men Anno 1668. in de Maendt July. / [Houtsnede met 2 schepen] / t' Amsterdam, Gedruckt / By GILLIS JOOSTEN SAAGMAN, in de Nieuwe-straet/,/ Ordinaris Drucker van de Zee-Journalen en LandtReysen.

20 sheets, 40 numbered pages, sign. A-E, 4o Gothische lettertype, 2 columns. On the reverse side the Faam with the poem as in "'t Oprechte Journael." Also the text is similar except some spelling differences, literally the same. On page 7 is another engraving: a fort on the waterside and the filler on page 30/31 is changed. The big crocodile print is replaced by a smaller print of a "krackedil", the marginal notes which indicated the filler as such, disappeared, and from the elephants is said that they are "hier" (here). Both descriptions have been made bigger to fill the space. A copy is in the collection Mensing in Amsterdam.

JOURNAEL, / Van de ongeluckige Reyse van 't Jacht de / Sperwer, / Varende van Batavia na Tyowan en Fer-/mosa/ in 't Jaer 1653. en van daer na Japan/ daer / Schipper op was REYNIER EGBERTSZ. van Amsterdam. / Beschrijvende hoe 't Jacht door storm en onweer op Quelpaerts Eylant / vergaen is/ op hebbende 64 man/ daer van 36 aen landt zijn geraeckt/ en gevangen ghe:/nomen van den Gouverneur van 't Eylandt/ die haer als Slaven na den Koningh van / Coree dede voeren/ alwaer sy 13 Jaren en 28 daghen hebben in slaverny moeten blijven; / waren in die tijdt tot op 16 na gestorven: daer van 8 persoonen in 't 1666. met een kleyn / Vaertuygh 't ontkomen zijn/ achterlatende noch 8 van haer Maets: En hoe sy in 't/ Vaderlandt zijn aen-gekomen/ Anno 1668. in de Maent Julij. / [Schip met houtsnee.] / t' Amsterdam, / By GILLIS JOOSTEN ZAAGMAN, in de Nieuwe-straet / Ordinaris Drucker van de Zee-Journalen en Landt- Reysen

20 sheets, 40 numbered pages, sign. A-E. 4o Gothic letter type 2 columns. On the reverse side the Faam with the poem as in the other two editions Zaagman. Also the text is page by page similar. On page 7 the fort on the waterside; on page 22 the print is disappeared; on page 23, where the worship of the idols is mentioned, a big engraved portrayal is added, borrowed from Van Linschoten and Houtman (see Werken Linsch.-vereniging, VII, blz. 124); the whole page filling with both the prints (elephant and crocodiles) on page 30/31 has been removed; in it's place on page 30/32 (4 columns) a "beschrijvinghe van des Konings Gastmael" (description of the kings host-meal) from the"Javaense Reyse gedaen van Batavia over Samarangh na de Konincklijcke Hoofd-plaets Mataram, in den jare 1656"(Javanese journey done from Batavia via Samarang to the capital Mataram, in the year 1656) printed in Dordrecht in 1666, is added. The host meal "van den Sousouhounan, Grootmachtighste Koninck van 't Eyland Java" (of the Susuhan, great mighty king of the isle of Java) is without any clue, transferred to Korea. This copy was in Hoetinks time still in the Prussian State Library (Kgl. Bibliothek) in Berlin.

 

THE OVERVIEW OF THE ITINERARY IN MONTANUS.

Gedenkwaerdige gesantschappen der Oost-Indische Maatschappy in 't Vereenigde Nederland, aan de Kaisaren van Japan. Door ARNOLDUS MONTANUS. t' Amsterdam By JACOB MEURS 1669.

In this work, in folio, printed in two columns, a short story is given on page 429-436, which is derived from the journal of Hamel, starting with the shipwreck and ending with the arrival of the salvaged men on "Disma"

DE INTERNATIONAL AND LATER EDITIONS.

RELATION / du / naufrage / d'un vaisseau holandois, / Sur la Coste de l'Isle de Quel-/paerts: Avec la Description / du Royaume de Corée: / traduite du Flamand, / Par Monsieur MlNUTOLI. / A Paris, / Chez THOMAS JOLLY, au Palais, / dans la Salle des Merciers, au coin /( de la Gallerie des prisonniers, a la / Palme & aux Armes d' Holande. / M.DC.LXX. / Avec privilege du Roy.

There are also copies with another publishers address:

RELATION / du / naufrage /..... / A Paris, / Chez LOUYS BILLAINE, au second / Pilier de la grande Salle du Palais, / a la Palme, & au grand Cesar. / M.DC.LXX. / Avec privilege du Roy.

4 unnumbered sheets (title, advertisement and privilege); 165 numbered pages (sign. A-0), 12o Roman letter type. The text  is largely similar to the edition of Stichter, partly with that of Saagman. The journal starts with the departure from Texel, and ends on page 100 with the return in Amsterdam and the two name lists. The description of Korea is placed separately after the itinerary (page 101-165), like in the Stichter edition; the elephants however are mentioned, and the crocodiles are also described as is done in Saagman (p. 107-108). On the last page (166) a specification of printing errors.
Copies can be found in the university library of Amsterdam (both varieties) and in Leiden.
the redaction of this work is reprinted in Recueil de voyages au Nord, Amst. 1715 and in an English translation taken in the big 18th century collection of itineraries and from there again translated into French, Dutch and German. See hereafter.

A Collection Of Voyages and Travels. Some now first Printed from Original Manuscripts, Others Translated out of Foreign Languages, and now first published in English 4 vol. London, Printed for Awnsham and John Churchill 1704 fo.

in vol. IV, p. 607 - 632 (p. 573 - 595 according to Landwehr) and also in later editions 1732, 1744 en1745 (IV page 719 - 742). 1752:

An Account Of The Shipwreck Of A Dutch Vessel On The Coast of the Isle of Quelpaert, together with the Description of the Kingdom of Corea. Translated out of French.

Following the edition of 1732 the text is with small corrections reprinted in: Corea, without and within. By William Elliot Griffis. Philadelphia 1884. Second ed. ibid. 1885.
An unchanged reprint in: Transactions of the Korea Branch of the Royal Asiatic Society Vol. IX, 1884, with a  "Foreword" undersigned by the president Mark Napier Trollope, Bishop in Korea, in which he speaks out his doubt if the reprinted copy without the cover was from the collection Churchill or a copy from the ones described hereafter.

Navigantium atque Itinerantium Bibliotheca: or, a compleat collection of voyages and travels. By JOHN HARRIS. 2 vol. London 1705. fo. (2 kol.). In the Appendix on p. 37 - 40:

An Account of the Shipwreck of a Dutch Vessel upon the Coast of the Isle of Quelpaert; with a Description of the Kingdom of Corea in the East Indies. Also of the tedious Captivity of 46 Men, who got ashore upon that Isle; and of the Escape of 8 of 'em to Japan, and thence to Holland. First publish'd in that Country by the Clerk of the Ship, who was one of them that escap'd: since Translated and Abridg'd.

The abridged story mentions the shipwreck, the journey from Batavia to Japan, and finishes with the arrival in Holland on July 20, 1668. Thereupon follows the description of Korea, strongly abridged, without the elephants and crocodiles.

Recueil de voyages au Nord. A Amsterdam, Chez JEAN FRÉD. BERNARD 1715 - 1718; nouv. éd. 1732. 8o.

In part IV (page 1 - 82 in the edition of 1718)(pagw 243 - 347 in the edition of 1732)

Relation Du naufrage d'un Vaisseau Hollandois, Sur la Côte de l'Isle de Quelpaerts: Avec la description du Royaume de Corée.

Reprint of the translation of Minutoli.

A New and General Collection of Voyages and Travel: Consisting Of the most Esteemed Relations which have been hitherto published in any Language. By Mr. JOHN GREEN.- ABBÉ PRÉVOST  4 vol. London, Astley 1745- 47, (1745 - 1761 vlgs Landwehr) 4o. Reprinted in 1968, Londen, Frank Cass, (Cass Library of African studies and Narratives no 47).

In vol. IV  Chap II: p. 239 - 347 (page 329 - 347 according to Landwehr) het reisverhaal van Hamel, met de beschrijving van Corea, naar de collection van Churchill.

Histoire génerale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages qui ont été publiees jusque' a présent, par l'abbe PRÉVOST. (voortgez. door de Querlon en de Surgy) 20 vol. Paris 1746-89. 4o.

The first parts are translated according to the English collection of Green. There is also an edition in the Hague in 12o in 80 volumes. From 1747 - 80 an edition was published in the Hague in 25 volumes in 4o partly directly translated from Green, partly supplemented with other sources, partly according to the Parisian edition.
In vol. VIII (1749) p. 412 - 429: (according Landwehr: Vol VI, 1748 Liv. III, Chap: II p. 517 - 547).

Voyage de quelques Hollandais dans la Corée, avec une relation du Pays et de leur naufrage dans l'Isle de Quelpaert.

Histoire Générale Des Voyages Ou Nouvell Collection De Toutes Les Relations De Voyages Par Mer Et Par Terre, Qui Ont Été Publiées Jusqu'á Présent Dans les Différentes Langues De Toutes Les Nations Connues: par J.P.J. Du Bois. Chez Pierre De Hondt, A La Haye. 1747 - 1780. (p. 412 - 433). (In Landwehr p. 124)

Liv. III Chap. II: Voyage de quelques Hollandois dan la Corvol. I - XVII e, avec une Relation du Pays & de leur Naufrage dans l'Isle de Quelpaert

Historische Beschryving Der Reizen Of Nieuwe En Volkoome Verzameling Van De Aller-waardigste En Zeldsaamste Zee en Landtochten. 21 deelen. 's Gravenhage, by Pieter de Hondt. 1747 - l 767. 4o.

Dutch edition of the Hist. gén. des voyages. vol. I - XVII  In dl. X (1750) page 18 - 48:

Schipbreuk van eenige Hollanders, op 't Eiland Quelpaert, in Koréa, en hun Berigt van de Landstreek.

Allgemeine Historie der Reisen zu Wasser und Lande; oder Sammlung aller Reisebeschreibungen, welche bis itzo in verscheidene Sprachen von allen Völkern herausgegeben worden, und einen vollständigen Begriff von der neuern Erdbeschreibung und Geschichte machen; 21 Bde. Leipzig, bey Arkstee und Merkus 1748 - 1774.

German version of the Hist. gen. des voyages. In Bd, VI (1750) p. 573 - 608:

Reisen einiger Holländer nach Korea, nebst einer Nachricht von dem Lande, und von ihrem Schiffbruche an der Insel Quelpaert. Durch HEINRICH HAMEL. Aus dem Französischen übersetzt.

Historia general de los viages .... Madrid, 1763 - 1771

Spanish version of the Hist. gen. des voyages. [Ref.: Tiele I, 103 (noot)] no further data known.

Nederlandse reizen, Tot Bevordering Van Den Koophandel, Na De Meest Afgelegen Gewesten Des Aardkloots, Doormengd met vreemde Lotgevallen, en menigvuldige Gevaaren, die de Nederlandsche Reizigers hebben doorgestaan Te Amsterdam By Petrus Conradi. Te Harlingen By V. Van Der Plaats. 1784 - 1787 Coll.: 8o; 14 vol. In Vol 11: p. 21- 51;

Hendrik Hamel's Gevaarlyke Togt En Schipbreuk.

Histoire Des Naufrages Ou Recueil Des Relations les plus interéssantes des Naufrages, Hivernemens, Délaissemens, Incendies, Famines, & autres Evenémens funestes sur Mer, qui ont été publiées depuis les quinzieme siecle jusqu' à présent. Par M.D...., Avocat; A Paris, Chez Cuchet, Afdruk: A Paris De l'Imprimerie de Delance; 1794 - 1795. Coll.: 3 vol.: 8o In Vol 8: p. 225 - 268

Relation Du Naufrage d'un Vaisseau Hollandois, le Sparrow-Hawk, sur les côtes de l'Isle de Quelpaert, Mer de la Corée, en 1653.

A general collection of the best and most interesting voyages and travels of the world. By JOHN PINKERTON. l7 vol. London 1808 - 1814, 4o.

In vol. VII p. 517:

Travels of some Dutchmen in Korea; with an account of the country, and their shipwreck on the Island of Quelpaert. By HENRY HAMEL. Translated from French..

Journal of the unfortunate voyage of the Yacht Sparwer, by Hendrick Hamel.

In: A chronological history of the voyages and discoveries in the South Sea or Pacific Ocean, by James Burney, Hansard R Sons, London,, 1813, Vol. III, page 197 - 227. This abbreviated version is obviously based on the edition of Stichter, with reference to l, it is too short to be useful. It is reprinted in Yi Pyongdo's Korean edition.

VERHAAL / VAN HET VERGAAN VAN HET JACHT / DE SPERWER / EN VAN HET WEDERVAREN DER SCHIPBREUKELINGEN OP HET / EILAND QUELPAERT EN HET VASTELAND VAN KOREA (1653 - 1666) / MET EENE BESCHRIJVING VAN DAT RIJK / DOOR HENDRIK HAMEL/ UITGEGEVEN DOOR B. HOETINK / MET 1 KAART EN 11 AFBEELDINGEN [klein embleem met als motto "alles komt teregt" (everything will be right)]

A scientific work with 218 pages text one map and 11 pictures according to the original manuscript and all the known editions are discussed too. s' Gravenhage/ Martinus Nijhoff 1920 Bound with gold lettering: copy in own collection, with many historical material.

Yi Pyongdo 李丙燾 Hamel pyoryugi 하멜 漂流記, Ilchogak

Seoul 1954. A Korean translation from the French version with reference to Burney, both are photo lithographical reprinted and bound in as well. Many enclosures with a rich reference to Korean and Japanese sources to the Dutch.

Ikuta Shigeru   生田繁, Chosen yushuki 朝鮮幽囚記.

Printed in three parts: I: Chosen gakuho, 朝鮮學艱, 19 (April, 1961), page 138 - 166; II: ibid., 23 (April, 1962), page 103 - 132; and III; Ibid., 35 (May,1965). page 22 - 47. A Japanese translation as published by Hoetink. With important annotations to Korean sources.

The Dutch come to Korea, Gari Ledyard, An account of the life of the first Westerners in Korea (1653 - 1666).

Royal Asiatic Society, Korea Branche Monograph series No. 3, 1971, 231. pages. A scientific discourse in it a translation from Churchill from French and the pictures of Stichter and the map of Hoetink. This edition is especially valuable because of the Korean sources.

Hollanders in Korea H.J. Van Hove.

A free translation to modern Dutch, done from Hoetink's transcription, with a nice historic framework. Publisher Hentenaar, Wijk bij Duurstede, 1989, 162 pages

This translation from the manusript is also used by the counsil of the city of Gorkum as a promotion book with as title Hamel's Journael. De verbazingwekkende lotgevallen van Hendrik Hamel en de andere schipbreukelingen van het Jacht de Sperwer in Korea tussen 1653 en 1666, not dated, 95 pages.

Hamel's Journal and a description of the Kingdom of Korea 1653 - 1666 by Hendrik Hamel

Translated into English from the transcription of Hoetink by Br. Jean-Paul Buys van Taize. RAS Publications 1994; paperback 107 pages. Revised edition 1998, paperback 113 pages.

Hamel Il-chi kǔriko Chosǒn-kuk-ea Kwanhan kisol (하멜일지 그리고  조선국에 관한  기술) 1653 - 1666, Hendurik [sic] Hamel

This is a Korean translation of Kim Tae Jin, based on the translation of Buys. With sometimes funny translations, e.g. a Junk is being translated into Korean as Junk Bae (= Junk boat).

 

Website of Henny Savenije.

A collection of all the possible material. First: a revised translation from the book of Van Hove, into English and into Korean. Later: a revision of maps and the original manuscript, again translated into English, word by word, discussion with Scholars in Korean studies and a revision of Hoetink 1997.  If printed around 700 pages of text and pictures (A4)

Shin Dong Kyu, 申東珪 'A study about the modern history of the international relations between Japan, Korea and Holland' (Nedŏllandŭin Chosŏn P'yoch'ake Kwanhan Chaekoch'al 네덜란드인 朝鮮漂着에 관한 再考察)

 

THE JOURNAL IN THE BIG COLLECTIONS OF ITINERARIES.
(Partly according to, Bibliotheca Sinica.)

A Collection Of Voyages and Travels. Some now first Printed from Original Manuscripts, Others Translated out of Foreign Languages, and now first published in English 4 vol. London, Printed for Awnsham and John Churchill 1704 fo.

in vol. IV, p. 607 - 632 (p. 573 - 595 according to Landwehr) and also in later editions 1732, 1744 en1745 (IV page 719 - 742). 1752:

An Account Of The Shipwreck Of A Dutch Vessel On The Coast of the Isle of Quelpaert, together with the Description of the Kingdom of Corea. Translated out of French.

Following the edition of 1732 the text is with small corrections reprinted in: Corea, without and within. By William Elliot Griffis. Philadelphia 1884. Second ed. ibid. 1885.
An unchanged reprint in: Transactions of the Korea Branch of the Royal Asiatic Society Vol. IX, 1884, with a  "Foreword" undersigned by the president Mark Napier Trollope, Bishop in Korea, in which he speaks out his doubt if the reprinted copy without the cover was from the collection Churchill or a copy from the ones described hereafter.

Navigantium atque Itinerantium Bibliotheca: or, a compleat collection of voyages and travels. By JOHN HARRIS. 2 vol. London 1705. fo. (2 Nat. ). In the Appendix on p. 37 - 40:

An Account of the Shipwreck of a Dutch Vessel upon the Coast of the Isle of Quelpaert; with a Description of the Kingdom of Corea in the East Indies. Also of the tedious Captivity of 46 Men, who got ashore upon that Isle; and of the Escape of 8 of 'em to Japan, and thence to Holland. First publish'd in that Country by the Clerk of the Ship, who was one of them that escap'd: since Translated and Abridg'd.

The abridged story mentions the shipwreck, the journey from Batavia to Japan, and finishes with the arrival in Holland on July 20, 1668. Thereupon follows the description of Korea, strongly abridged, without the elephants and crocodiles.

Recueil de voyages au Nord. A Amsterdam, Chez JEAN FRÉD. BERNARD 1715 - 1718; nouv. 袮 1732. 8o.

In part IV (page 1 - 82 in the edition of 1718) (page 243 - 347 in the edition of 1732)

Relation Du naufrage d'un Vaisseau Hollandois, Sur la Côte de l'Isle de Quelpaerts: Avec la description du Royaume de Corée

Reprint of the translation of Minutoli.

A New and General Collection of Voyages and Travel: Consisting Of the most Esteemed Relations which have been hitherto published in any Language. By Mr. JOHN GREEN.- ABBÉ PRÉVOST  4 vol. London, Astley 1745- 47, (1745 - 1761 vlgs Landwehr) 4o. Reprinted in 1968, Londen, Frank Cass, (Cass Library of African studies and Narratives no 47).

In vol. IV  Chap II: p. 239 - 347 (page 329 - 347 according to Landwehr) het reisverhaal van Hamel, met de beschrijving van Corea, naar de collection van Churchill.

Histoire génerale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages qui ont été publiees jusque' a présent, par l'abbe PRÉVOST. (voortgez. door de Querlon en de Surgy) 20 vol. Paris 1746-89 . 4o.

The first parts are translated according to the English collection of Green. There is also an edition in the Hague in 12o in 80 volumes. From 1747 - 80 an edition was published in the Hague in 25 volumes in 4o partly directly translated from Green, partly supplemented with other sources, partly according to the Parisian edition.
In vol. VIII (1749) p. 412 - 429: (according Landwehr: Vol VI, 1748 Liv. III, Chap: II p. 517 - 547).

         Voyage de quelques Hollandais dans la Corée, avec une relation du Pays et de leur naufrage dans l'Isle de Quelpaert.

Histoire Générale Des Voyages Ou Nouvell Collection De Toutes Les Relations De Voyages Par Mer Et Par Terre, Qui Ont Été Publiées Jusqu'á Présent Dans les Différentes Langues De Toutes Les Nations Connues: par J.P.J. Du Bois. Chez Pierre De Hondt, A La Haye. 1747 - 1780. (p. 412 - 433). (In Landwehr p. 124)

Liv. III Chap. II: Voyage de quelques Hollandois dan la Corvol. I - XVII e, avec une Relation du Pays & de leur Naufrage dans l'Isle de Quelpaert

Historische Beschryving Der Reizen Of Nieuwe En Volkoome Verzameling Van De Aller-waardigste En Zeldsaamste Zee en Landtochten. 21 deelen. 's Gravenhage, by Pieter de Hondt. 1747 - l 767. 4o.

               Dutch edition of the Hist. gén. des voyages. vol. I - XVII  In dl. X (1750) page 18 - 48:

                              Schipbreuk van eenige Hollanders, op 't Eiland Quelpaert, in Koréa, en hun Berigt van de Landstreek.

Allgemeine Historie der Reisen zu Wasser und Lande; oder Sammlung aller Reisebeschreibungen, welche bis itzo in verscheidene Sprachen von allen Völkern herausgegeben worden, und einen vollständigen Begriff von der neuern Erdbeschreibung und Geschichte machen; 21 Bde. Leipzig, bey Arkstee und Merkus 1748 - 1774.

German version of the Hist. gen. des voyages. In Bd, VI (1750) p. 573 - 608:

Reisen einiger Holländer nach Korea, nebst einer Nachricht von dem Lande, und von ihrem Schiffbruche an der Insel Quelpaert. Durch HEINRICH HAMEL. Aus dem Französischen übersetzt.

Historia general de los viages .... Madrid, 1763 - 1771

Spanish version of the Hist. gen. des voyages. [Ref.: Tiele I, 103 (noot)] no further data known.

Nederlandse reizen, Tot Bevordering Van Den Koophandel, Na De Meest Afgelegen Gewesten Des Aardkloots, Doormengd met vreemde Lotgevallen, en menigvuldige Gevaaren, die de Nederlandsche Reizigers hebben doorgestaan Te Amsterdam By Petrus Conradi. Te Harlingen By V. Van Der Plaats. 1784 - 1787 Coll.: 8o; 14 vol. In Vol 11: p. 21- 51;

Hendrik Hamel's Gevaarlyke Togt En Schipbreuk.

Histoire Des Naufrages Ou Recueil Des Relations les plus interéssantes des Naufrages, Hivernemens, Délaissemens, Incendies, Famines, & autres Evenémens funestes sur Mer, qui ont été publiées depuis les quinzieme siecle jusqu' à présent. Par M.D...., Avocat; A Paris, Chez Cuchet, Afdruk: A Paris De l'Imprimerie de Delance; 1794 - 1795. Coll.: 3 vol.: 8o In Vol 8: p. 225 - 268

             Relation Du Naufrage d'un Vaisseau Hollandois, le Sparrow-Hawk, sur les côtes de l'Isle de Quelpaert, Mer de la Corée, en 1653.

A general collection of the best and most interesting voyages and travels of the world. By JOHN PINKERTON. l7 vol. London 1808 - 1814, 4o.

In vol. VII p. 517:

Travels of some Dutchmen in Korea; with an account of the country, and their shipwreck on the Island of Quelpaert. By HENRY HAMEL. Translated from the French.

To be complete I have to mention the following article as well.

KLÖSLOVÁ, Zdenka
Než Hamel ztroskotal v Koreji : Evropské prameny o Koreji / Zdenka Klöslová. --In: Nový Orient (1999), c. 1. --s. 12-15