During the late Chos˘n Period, the main road from Seoul to Kongju was as follows: (in ri, 10 ri is about 4 Km), [present place name]Kyôngsa [Seoul] Tongjakchin (10) Kwach'ôn (20) Kalsan (10) Mirûktang (20) Hwasông [Suwôn] (10) Ryuch'ôn (5) Chungjô (25) Ch'ônghoyôk (30) Chinwi (8) Sosa (30) Sônghwanyôk (20) Ch'ônan (40) Kûmgyeyôk (18) Tôkp'yông (10) Ch'ryông (15) Kwanghoech'ang (20) Morowôn (25) Konju
(* Sôyugu, <<Yeguji>> <<Imwôn kyongjeji>> 5, Seoul Pogyôngmunhwasa 1983)

Or more detailed:
Kyôngsa Tongjakchin (12) Sûngbangp'yông (4) Namt'aeryông (7) Kwach'ôn (7) Indôgwôn (8) Kalsanjôm (3) Sahyônp'yông (9) Chijidae (5) Suwôn (15) Haryuch'ôn (15) Chungmihyôn (15) Osanjôm (8) Chinwi (12) Taebaekch'i (10) Karwôn (8) Kach'ôn (2) Sosajôm (10) Agyo (3) Honggyôngbi (7) Sônghwanyôk (10) Sugarwôn (5) Chiksan (5) Pyôngjangsûngu (7) It'ori (13) Ch'ônan (10) Samgôri (5) Kûmjeyôk (15) Tôkp'yôngjôm (10) Wôn'gi (10) Ch'aryông (5) Injewôn (5) Kwangjôngyôk (5) Kungwôn (10) Morowôn * Sôyugu, <<Yeguji>>: <<Imwôn kyongjeji>> 5, Seoul: Pogyôngmunhwasa
(** Kim Chôngho, <<Taedong chiji>>, Seoul Aseamunhwasa 1976)

Courtesy Dr Sungjong Paik [Seminar fuer Sinologie und Koreanistik der Universitaet Tuebingen Wilhelmstr. 133 D-72074 Tuebingen Germany]

Click on the map to go to Jan Boonstra's site with a description
Previous page