Julius woensdach primo.
..................
Met droefheyt integendeel hadden se verstaan dat de fluyt de Smient en het jacht de Sperwer alhier om de noort met een somme van f 110570.11.3 behalven soo vele menschen na alle waarschijnlijcheyt souden sijn verongeluct, van dewelcke ooc noch daar noch elders enich bescheyt was vernomen, een groote schade zeker .....

Julius Wednesday primo

.......
With sadness on the contrary, they had understood that the flute the Smient and the Jacht the Sperwer here over the north with a sum of f 110570.11.3 except so many people, to all probability would be perished, of which also neither there nor anywhere else having received any message, a big loss certainly .....