.... gelijck mede ons ontstelt heeft het verlies van het fluijtschip Smient en 't jacht de Sperwer met haer volck en ladinge soo gemeent wort vergaen en gebleven, 't welck wederom een swaeren slach voor de Compe is, evenwel als van de machtige handt Godes comende met gedult moet opgenomen worden, 't schijnt dat wij in dat stormende vaerwater die periculen jaarlijcx onderworpen zijn en te verwachten hebben; wanneer maer de winsten daer tegens naer advenant mochten wesen, soude het buijten 't verlies van de menschen noch eenichsints troostelijck sijn. UE. worden nogmaels aengemaent doch wel te letten op de moussons en de schepen niet te laet derwaerts aff te senden, alsoo ons daer uijt groote onheijlen voortcomen. [Patr. Miss. 8 oktober 1654]. 17 juli 1637 werd trouwens al van Taijoan naar Hirado geschreven: "hoe noodich vereijscht wort dat de costelijcke goederen met de eerste besendinge behoort te geschieden, connen wij wel apprehenderen omme te ontgaen de stormwinden welcke de scheepen gemeenelijck tegens ulto Julio & Augustus in 't vaerwater tusschen Taijouan en Jappan subject sijn" Vgl. "in het westmousson, als het saijsoen sal weesen verloopen om van Batavia na Japan te kunnen seijlen dat is van half Augustij tot ulto Maart." (Mr. P. van Dam, Beschrijvinge, Tweede Boek, Deel 1, Cap. 21 fol. 280). Ondertussen was het fluijtschip Het Witte Paert behouden aangekomen: "Met de fluijt Witte Paert, 7 Augustus hier aengecomen, is ons wel geworden het schrijven van d'heer Gouverneur Nicolaes Verburgh gedachteekent 19 Julij.... Wij blijven verwondert over het langh achterblijven van het laest verwachtte schip [de Sperwer]"(Nagasaki november Ao 1653).  

..... like we were dismayed with the loss of the flute ship Smient and the Jacht the Sperwer with her folks and cargo, like we think to be perished and perished, which is again a big blow to the Company, as well as the mighty hand, coming from God should be taken with patience, it seems that we in those stormy waters are subject to and have to expect those perils; when only the profits are in keeping with it, would it be, apart from the loss of people, somewhat comfortable. Your Nobleness is again urged to note well the monsoons and don't send the ships thither, as big calamities stem from it. [Patria Missives October 8, 1654]. On July 17, 1637 was however already written from Taijoan to Hirado: "how necessary it is required that the precious goods are required to send with the first shipment, could we apprehend to miss the the storm winds to which the ships commonly are subject against the end of July and August, in the waters between Taijouan and Jappan" Compare: "in the west monsoon, if the season will be ended, to be able to sail from Batavia to Japan, that is from the middle of August to the beginning of May." (Mr. P. van Dam, Beschrijvinge, Second Book, part 1, chapter 21 fol. 280) In the meantime the flute ship Het Witte Paard had arrived safely: "With the flute Witte Paert, arrived here at August 7,  the missive of Lord Governor Nicolaes Verburgh dated July 19, has become clear to us .... we remain surprised of the long staying away of the last expected ship." [The Sperwer] (Nagasaki November 1653).