Naer dat op den 18en Junij passado van VE.des mijn afscheijt becomen hadde, hebben wij ons met 't Jacht den Sperwer (inde naame Godes) omtrent de middach onder zeijl begeven om onse reijse naer Taijouan te vervorderen, alwaer op den 16en Julij tegen den middach, buijten op de Zuijder rheede van Taijouans Canael (Godt loff) geluckelijck quamen te arriveren, hebbende en passant alleen aengedaen Poulo Auwer, alwaer in der ijll onse vaeten vol water haelden, soodat daer mede eenen halven dach 'tsoeck brachten, zonder meer. Wij hebben geduijrende onse reijse zeer bequaam weder aangetroffen, ende is niets verhaelens waerdich comen voor te vallen . Ende voor de tweede ofte laetste besendinge is mede op den 29en d.o naer Japan affgeveerdicht 't Jacht de Sperwer met een cargasoen ter montuijre van f 38819: 14: 15: bestaende uijt naervolgende, te weten:
    20007 cattijs poetsjoek
    20037 cattijs aluijn
      3000 stucx elantshuijden
    19952 stucx Taijouanse hertevellen
      3078 stx steenbocx vellekens ende
    92000 cattijs poeijersuijcker, bestaende in 4000 kisten.

.... Insgelijcx zullen VEdes sien in de Resolutie van den 21en Julij wat ons gemoveert heeft 't Jacht den Sperwer in plaetse van de fluijt de Trouw derwaerts [Japan] te senden, 't welcke verhoopen bij VE.des niet qualijck sal werden genomen, alsoo 'tselve seer tijdich sal connen teruggesonden werden, om naer Persia ofte Suratta gebruijckt te werden; derhalven hebben den E. Coijett [Opperhoofd te Nagasaki] geordonneert 't selvige voorde eerste besendinge herwaerts te demitteren....

.... Oock is op de ladinge van den Sperwer noch te cort gecomen 427 bossen rottangh.... Schipper Reijnier Egbertsen aengesproocken zijnde, zecht mede niet meer uijt 't Jacht Sluijs ontfangen te hebben, daerover op zijn arrivement uijt Japan, om reden te geven, naeder sullen aenspreecken (Miss. Gouverneur Caesar en Raad van Taiwan aan de Bat. Reg. dd 24 oktober 1653).  


After having received my farewell on the 18th of June passado, we have hoisted sail around noon with the Jacht the Sperwer (in the name of God) to continue our journey to Taijouan, where luckily (praise the Lord) came to arrive on July 16, on the outside of the Southern roadstead of the Canal of Taijouan, have only, while passing, called at Poulo Auwer, where we filled our barrels with water with all speed, so that we remained there for half a day, without delay. We met, during our journey very appropriate weather, and is nothing worth mentioning coming to happen. And sent, for the second or the last shipment, also on the 29th following, the Jacht the Sperwer with a cargo with the value of f 38819:14:15: existing of the following, to know,
     20007 catty of puchuk
    20037 catty of alum
      3000 pieces of elk skins
    19952 pieces of Taijouanse deer skins
      3078 pieces of ibox skins and
    92000 catty of powder sugar, being 4000 boxes
[crates, chests] .

........Likewise will you Excellencies see in the Resolution of the 21st of July what moved us to send the Jacht de Sperwer instead of the Flute the Trouw thither [Japan], which we hope your Excellencies will not blame us, thus also the same very soon can be send back, to be used to Persia or Suratte, therefor we have ordered the Noble Coijet [Chief in Nagasaki] to dismiss the same for the first shipment hither.

........ Also we lacked on the cargo of the Sperwer 427 bundles of rattan ... addressing Skipper Reijnier Egbertsen, says not to have received any more from the Jacht Sluis, thereabout will be talked furthermore on his arrival at Japan, to give reasons. (Miss. Governor Ceasar and Counsels of Taiwan to the Batavia Government, Bat. Register, dated October 24, 1653).