Gen. Miss. 18 december 1639

"Den Chinesen Mandorin Equan is een schadelijck instrument in Compe handel, ende dient voor eerst noch soo aengesien totdat den tijt ons wijser maeckt off d'een off d'ander tijt van candt raeckt; is van vele gehaedt ende plaegt de cooploijden dapper, dat met groote geschenken aen de Grooten weet goed te maken"  


General Missive December 18, 1639

"The Chinese Mandorin Equan is a harmful instrument in Companies trade and should as yet be considered till the time makes us wiser either one or the other time reaches a side; is hated by many and bothers bravely many merchants, knows how to make up with the High and Mighty with big presents."