Missive Nagasaki naar Batavia. Aen de d'Edle Heer Joan Maetsuijker Gouverneur Generael en d'Edle Heeren Raden van India. Door de onwederhoudelijke en onbepaelde hand Gods sijn hier op 14den passado uijt de Correse Eijlanden op een wonderbaerlijke wijse teregt gecomen en door den Gouvernr Zinsabrode bij ons op 't Eijlant gesonden 8 personen die ao 1653 het Jagt de Sperwer op 't Quelparts Eijland (gelegen omtrent... [niet ingevuld] mijlen benoorden [In het afschrift voorkomende onder de Overgek. Brieven 1667, Tweede boek (Nat. Arch. no, 1149) staat: beneden] Firando) hebben helpen verliesen, sijnde d'eene van haer d'Boechouder van gemelte schip genaemt Hendrik Hamel en d'andere 7 matroosen op haer vlugt met een kleen vaertuijgje; van haer sijn nog andere agt persoonen op gemelte Eijlanden van Corre gebleven; voorschreven hier aengecomen 8 personen gaen nevens desen met d'Esperance meede na Batavia uijt wien en uijt hetgeen daervan in ons Dagregr op voorschr. datum staet aengeteijkent UEdle alle omstandigheden nader gelieven te vernemen. Nangasackij adij 18en October anno 1666. Uwe Edls onderdanige dienaers en was getekent Wilhem Volger, Daniel Six, Nicolaes de Raij, Daniel van Vliet (Nat. Arch. no. 11725)

Missive from Nagasaki to Batavia. To the Noble Lord Joan Maetsuijker Governor General and the Noble Lords Counsels of India. Because of the not restrained and indefinite hand of the Lord, came back here on the last 14th with us from the Correse Islands, in a miraculous way, and send by Governor Zinsabrode to us on the Island, 8 persons who ao 1653 with the Jagt the Sperwer on Quelparts Eijland (situated around ... [not filled in] miles north [In the copy present in the Overgek. Brieven 1667, Second Book (Nat. Arch. no, 1149) says: below] Firando) have helped to loose [the ship], being one of them its bookkeeper of mentioned ship, called Hendrik Hamel and th'other 7 sailors during their flight with a small vessel; eight other persons of them are still on mentioned Islands of Corre; previously written, the here arrived 8 persons go together with this [letter] with d'Esperance to Batavia, this is recorded in our daily register from which your nobleness all circumstances further is requested to know. Nangasackij October18 anno 1666. Your Nobleness humble servant and was signed Wilhem Volger, Daniel Six, Nicolaes de Raij, Daniel van Vliet (Nat. Arch. no. 11725)