[ENGLISH]

Akte waarbij Dirck Fredricxs Hamel, de vader van Hendrick Hamel voor f 750 het huis koopt vaarin Hendrick geboren zou worden. Dit huis stond aan, de westzijde van de Kortendijk, op de plaats van het gat naast Arkelstate. Vader was werkmeester van beroep (soort uitvoerder bij bouwwerken).

Den 11 november [1626] coram G. van Hoey ende D. de Reuver

Orconden dat voor ons quamen ende compareerden Gerit Wouters van Lier, Jan Jans van Eyndhoven als man ende voocht van Lijsbeth Wouters van Lier, zijne huysvrouwe, vervangende ende hun in desen sterck maeckende voor Hermen Wouters van Lier, haren minderjarigen broeder, ende denselven Hermen Wouters mede in persoon comparerende, te zamen kinderen ende alleen erffgenaemen van Wouter Gerits van Lier ende Adriaentgen Hermensdr. de Hooch, haerlieder vader ende moeder, schoonvader ende schoonmoeder respective zaliger gedachten, ende droegen op in dier qualiteyt gesamenderhant in vrijen eygendomme Dirck Fredricxs Hamel, werckmeester, een huys ende hofstadt, soo groot ende cleyn 'tzelve staende ende gelegen is binnen deser stadt Gorinchem op den Corttendijck tusschen de weduwe van Gijsbert Joseps linnewevers huys ende erff aen de zuydtzijde ende zeeckeren ganck competerende voor d'een helfte de voorscreven comparanten, dewelcke zijlieden bij desen mede zijn transporterende aen de voorscreven Dirck Fredricxs Hamel, met Cornelis Frans schoenmaecker cum suis, ende voor d'ander helft d'erffgenaemen van Merten Thonis van Wissel, ende over denselven gangh desselffs Mertens naergelaeten huys ende erff aen de noortsijde ten naesten, streckende voor van de straet aff, achter tot des voorscreven Cornelis Frans cum suis huysken toe, ende de voorscreven gang tot den loywerff van dezelven Cornelis Frans, volgens de brieven daervan zijnde, mette vrijdommen, zervituyten ende gerechticheden daertoe behoorende, mitsgaders alle 'tgene aert ende nagelvast daerinne is de vercoopers competerende, ende dit metten laste eerst van ses schilden 's jaers, ter los met, hondert schilden hooftpenning, die de kinderen ende erffgenaemen van Pauwels Cornelisz. Hulst daerop spreeckende hebben, noch van gelijcke ses schilden 's jaers, ter los oock met hondert schilden hooftpenning, die de voorscreven erffgenaemen van Merten Thonisz. Nissel daerop spreeckende hebben, noch mette laste van 14 karolusguldens 's jaers, ter los met tveehondert carolusguldens hooftpenning, die Adriaen Dircxs van Hoey daerop heeft, ende noch metten laste van gelijcke 14 karolusguldens 's jaers, oock ter los met tweehondert gulden hooftsoms, die Jan Walravens daerop spreeckende heeft, maeckende t'zamen in hooftsomme vijffhondertveertich carolusguldens, die den voornoemden Gerit Fredricxs daerop tot zijnen laste zal houden in affcorttinge van zijne belooffde cooppenningen, zonder dat daerop eenige vordere belasting staet, maer voorts vrij huys ende erve om vrij gelt; ende zij comparanten verteegen daerop etc. ende geloiffden hem d'voorscreven huysinge ende hofstadt te leveren mette brieven die zij Comparanten daervan hebben, zonder eenige generale ofte speciale waernisse te stellen, zonder argelist. Heeft gecost de somme van sevenhondertvijftich carolusguldens tot 20 stuyvers 't stuck, daeraen afslach sullen strecken de belastingen daerop staende, bedragende te zamen in hooftsomme vijffhondertveertich carolusguldens, daer beneffens te betaelen hondertvijftich karolusguldens gereet bij den eygen ende de resterende tzestich carolusguldens opten meydach 1627 naestcomende, hieronder stellende etc. specialijck 't voorscreven huys ende hofstadt, staende ende gelegen als boven ende voorts generalijck etc. De vercoopers belovende 't voorscrevene te bevrijden van allen voorcommer tot meydach 1626 lestleden toe, alle d'oncosten comen tot. laste van de cooper, behalven den lesten wijncoop boven de 10 karolusguldens verteert zijnde is halff ende halff.

 

Bron: Rechterlijke archieven van Gorinchem en het Land van Arkel, inventarisnummer 440, p. 148-150.