English

Op 14 januari 1609 werd getransporteerd door Joris Janszn Weltevreen aan Jan Janszn een erf te Vlaardingen.

Op 27 juli 1632 werd door de erven van Jan Janszn. Weltevreen aan Aalbrecht Joosten Peesof getransporteerd een huis met erf te Vlaardingen.
In de oorkonde staat:

Wij, Dirck Corneliszn. de Lange ende Arije Pieterszn, bisdommer [bijzonder???] schepenen der stede Vlaerdingen oirconden en maecken bekent, dat voor ons gecoomen ende verscheenen sijn Gerrit Janszn. man ende voocht van Soetge Jansdochter, zuyster van Jan Janszn Weltevreen voor de eenne helfte ende Heijnderick Henderickszn., getrout hebbende Huybretge Leenaertsdr., in garnisoen leggende tot Willemstad, nomine uxoris [genoemd als echtgenoot voor de andere helfte ende te samen erfgenamen van de voorgenoemde Weltevreen binnen deser Stede overleeden.
Ende bekenden in de voorgenoemde qualite wettelijcken te vercoopen ende bij desen op te dragen in vrijen eigendomme aen Aelbrecht Joosten Peesoff, lijndrayer, een huijsken ende erve, staende en geleegen aan de noortsijde van de Rietdiek alhier, belent ten westen, belent ten wessten Arijen Cornelisn, Corter ende ten oosten Pieter Leendertszn. Corter, strecende voor van de straete tot achter aent erff van Piet Aelbrechtszn. Peesof. In alle manieren als tvoorsz. vercochte huisken ende erve jegenswoordigh beheijnd, betimmer, bemetselt en bepaelt staet behoudens eenen ijder sijn goet recht van drop licht timmerage ende diergelijcke waterloosinge ende diergelijcke vrij sonder eenige belastinge anders dan den heer sijn recht.
Belovende sij competenten tvoorsz. vercochte voor sulcx voorsz. is geen uijtgesondert, subject allen rechten en rechteren alles sonder fraude.
Bekennende mede sij, competenten, van dese coope ende opdrachte voldaen ende betaelt te sijn den lesten penning met den eersten. 
Des ten oirconden hebben wij scheepenen voornoemt elck ons zegel heir onder aengehangen, cederende 27 julij 1632.

Ene Pieter Janse Weltevreen was in 1641 winkelier te Strijen terwijl in 1643 ene Pieter Jans Weltevreen cipier was in s'Gravendeel
Gerrit Weltevreen geboren te Pernis op zestienhonderd zestig en overleden op zestienhonderd twee en negentig, zn. v. Jan Janszn Weltevreen en Lijsbeth Hendriks Hans, hij huwde met Elizabeth Pieters Donkers.

Een Henderik (Henk) Weltevreden zond me de volgende data:


14.stam-oudvader (Joris Jansz. Weltevree)(1576)
13.stam-betovergrootvader(Jan Janse Weltevree)(1595-1656)
12.stam-overgrootvader(Jan Jansz. Weltevreén)(1625)
11.stam-grootvader (Gerrit Janse Weltevreén)(1660)
10.stam-vader (Pieter Gertse Weltevreén)(1689)
9.oud-betovergrootvader(Jan Pieterse Weltevreén)(1724)
8.oud-overgrootvader (Ary Jansz. Weltevreén)(1753)
7.oud-grootvader (Pieter Weltevrede)(1792-1836)
6.oud-vader(Willem Weltevreden)(1812-1873)
5.betovergrootvader(Benjamin Christiaan Weltevreden)(1844-1929)
4.overgrootvader (Pieter Weltevreden)(1874-1931)
3.grootvader (Hendrik Weltevreden)(1902-1953)
2.vader (Pieter Weltevreden)(1924)
1.probant (Hendrik Weltevreden)(1951)