[ENGLISH]

Februarius Ao 1637 (de welcke van d' Hr van Firando uijt den naem van de Compe naer den dach van d' audientie waeren gepresenteert ende bij sijn Hoocheijt om d' selve te aenveerden gerefuseert) met behoorlijcke reverentie vermits selffs liet ontbieden overgelevrt seggende niettegenstaende een Generael mandaet van sijnne Maijt is uijt gegaen bij geenige Rijcxraeden enege schenckagie mogen g'accepteert werden, sal echter van Vls dat een ander is, ende Hollanders sijt, d' selve danckelk aennemen. Den Raetshr Sannickedonne vermits Oiedonne zijn presenten hadde aen genomen accepteerde naer verscheijde discourssen 't stuck van Nederlanders ende der Portugeesen als Spanjaerden vijantschap raeckende &a mede de zijnne.

Daechs daer aen 's achtermiddachs ontboodt den Raetshr Cangadonne de tromppetters om te hooren blaesen, waer in groote geneughte schepte ende bequam gemte Reijniers licentie van zijn Edtt om te mogen uijt Jedo naer Firando vertrecken, sulcx insgelijcx bij Sannickedonne was geschiet.
Verstonden mede uij t'ten monde van voornde Daniel
[Reijniers] de Portugeesen naer dat 6: daegen in Jedo waeren geweest, audientie voor de Maijtt hadden geobtineert.

Alsmede dat 4en Januario passado de Coreesche gesanten sijnde twee principaele Hren met haerlkr suijte binnen de Keijserlk stadt Jedo geaccompangeert wesende van verscheijden treffelkn Japanschen Adel waeren gearriveert, ende in naervolgende ordre naer haer logiem gereden. [fol. 142r.]

Eerstelijck het spel van scharmaijen, trommels, gommen, ende pijpen waer achter dat volchden eenige met groote stocken als rijsstampers gaende aen weder zijde van de straeten twee, ende twee bij sijden d [en ].
Achter deselve volchde een jongelingh te paert hebbende een[i]g [ ] lancije met een roode vaen in sijn hant, die aen weder zijde van drie p[ers]onen ijder hebbende een snoer van gout ende zijde door vlochten vast gehouden wierde, geaccompangeert sijnde met ontrent 30: jongelingen te paert, hebbende mede ijder een cleijn roodt vaentgen inde hant, ende gehabitueert als de Chineesen met een swarten hoet breedt van randt ende paerts haijr gemaeckt op't hooft.

Daer aen volchden een palankijn die van 50: a 60: man gedraegen wierde, sijnde van binnen met roodt fluweel gevoedert, inde welcke stonde op een taefel een verlackt doosken daer in de brieven in Coreesche caracters geschreven aende Keijser van Japan geslooten waeren.

Dese een wijnich voor bij gepasseert sijnde quam weder een ander spel van alderleij instrumenten waer aen dat weder een jongelingh sittende te paert volchte, hebbende een blauwe vaen in zijn hant vergeselschapt sijnde als de voorige ijder met een blauw vaentgen.

Waernaer volchde weder een palakijn daer in den tweeden persoon van voornde gesanten gehabitueert met een swarte sattijnne rock gedraegen wierden. Een wijle tijts dese voorbij zijnde quaemen omtrent 400: ruijters h[eb]bende inde hant ijder een haemer met een scharpe pen voor aen (bekans op de wijse als de Zuratse hamers)   'twelck was de guarde van t'o[pper]hooft, ofte den principaelste der gesanten, die midden onder de suijte sittende in een swaert verlackt palankijn gedraegen worde, ende volchde hem noch een do naer.

Naer dat den treijn ontrent ΒΌ uijrs voor bij waeren quam de guarde van de Maijtt van Japan omtrent 200: man, soo musquettiers als pieckeniers, gaende op sijn Japans al een, ende een achter den anderen, sijnde de musquets met roodt laecken becleedt, de piecken roodt verlackt, ende boven met een to van witte veeren.

Naer achter dat volchden 8: a 10: norimons, waerin saeten de gecommitteerde Japansche Hrn door sijnne Maijtt g'ordonneert, de Coreers t' accompangeeren.

Ende achter haer volchde een groote suijte van Japansch Adel sittende op bogagie paerden. T n laetsten volchden omtrent 1000: lastpaerden die bagagie ende de schenckagie der Coreers brachten.

Dit duijrde ontrent 5: uijren alleer dat alle desen treijn voor bij was gepassrt ende vermocht niemandt vande toesiende sijn hooft buijten de vensters te steecken noch eenige toebac roock daeruijt te laeten gaen, ende waeren alle de passagien wel gesuijvert, ende met schoon sant gestroeijt.

Adij 6: 7: 8: 9: ende 10en do Westelk winden, guer, cout, ende regenich weder met haegel.