Maert Ao 1635

Adij 30en do naer middach compt den coopman Francoijs Caron die door indispositie op 20en deser in Fammamats gelaeten hadden, uijt gem: Caron verstonden de aencompste binnen Jedo van Cacusemondo voordrager van Oijedonne ende Crosemondo [Kurozaemon achternaam onbekend] van Matsendeijro Insinndonne de welcke gecommitteert waeren geweest op't Eijlandt Zussima [Tsushima] om imformatie ende ondersouck van saecke die den Hr van't voornde Eijlandt door sijnnen gewesen en Ottenae [Otona] te lasten werde geleijt ende de Maijtt te kennen gegeven waeren te nemen, do Hr van Zussima met licentie ofte passen des Keijsers de negotie op Corea ende dat onseecker getall van joncquen excerceerende souden nu all eenige jaeren herwaerts onderstaan hebbe voornde passen soo die van den Keijser aen den Corressen als die van de groote in Corea aen den Keijser op te houden enk naer sijns well gevallen ende meeste proffijts andere in plaetse doen schrijven, ten welcken eijnde bij voors: gecommitteerde 40: persoonen van qualiteijt als gedetineert ende tot getuijgenisse der waerheijt te geven, waer onder 28: ten voordeel van den Hr ende 12: ten voordeel van den Ottena mede binnen Jedo gebracht waeren, ende naerde saacke gebaeckent stonde, souden den Hr Ottena: ende deese lieden als hebbende kennisse van saecke alle met .....


March Ao 1635

On 30th there upon following after the noon comes the merchant Francoijs Caron who was left behind in Fammamats because of indisposition, from mentioned Caron understood [that] the arrival within Jedo from Cacusemondo reciter of Oijedonne and Crosemondo [Kurozaemon surname unknown] [and] of Matsendeijro Insinndonne who were commissioned on the Island of Zussima [Tsushima] for information and research of the matter which was ordered by the Lord of the previously mentioned Island by means of his appointed Ottenae [Otona=elder] and the Majesty indicated that ditto Lord of Zussima with license or passes for the trade on Corea and that an uncertain number of junks would exist, [which] would be going hither have to keep up the previously mentioned passes so that of the Emperor to the Corressen as those of the high and mighty of Corea and at his will and most profitable others in place make write, to which purpose with previously mentioned commissioners: 40 persons as detained and as witness of the truth, brought also within Jedo of which 28: for the benefit of the Lord and 12: for the benefit of the Ottena, and after the matters were marked out, would the Lord Ottena: and these folks, as having knowledge of the matter all with .....