Julius Ao 1636

ende wer bij ons voor recht aengenomen, ende dat ghij de Hollanders niet geerne in u lant hebt, is ons voordesen meermael door VE: aengedt ende is sijnne Keijserlk Maijtt oock niet onbekent, efter isset sulcx dit sijnne Maijtt de Hollanders in Firando blijven laet vertrouwenden u ende uwe onderdaenen, eenich ints tot voordeel diennen mocht, welck genegentheijt ghij danckbaerlijck gelieft te onderhouden, ende is deses Raets voornemen van v: voortaen te hooren, 'tgene in des Hollanders saecken voorvalt 't sij goet ende quaet, ende van u te ontfangen alle goederen enk rariteijten die der voor de Maijtt dienstich, door de Hollanders gebracht sullen werden, noch verhaelde den Edelman die uijt Jedo gecomen was, uijt sich selven, dat de Raet heeren sijn Extie aldus noch soude aengesproocken hebben, wij sijn oock meermaels te raede gewerden, sijnne Maijtt voor te draegen om u: het gouverne over alle vreemdelingen op te leggen, soo wel over T'siussima, Corea, Nangasacq: als Firando tot welcke saecke wij wel genegen sijn, waer op sijn Extie antwoorde aengaende Firando dat wesen moet daer sal gedult innemen, doch de rest en sal door mij nimmer meer toegestaen werden, ick sij een simpel persoon ende niet volcomen om mijn eijgen landt ende incomen promptelijck te gouverneeren, wat soude ick dan in soo wij den gelegentheijt beginnen, daer mede sijn affscheijt nemende is door gegaen, voor alle welcke goede tijdinge alsmede voorden brieff vanden Hr van Firando wij den Regent bedanckt hebbende sijn weder gekeert.


July Ao 1636

and again by us taken as right, and that you don't very much like the Hollanders in your country, has been several times indicated previously to us by your Nobleness   and is also his Imperial Majesty not unknown, considering that his Majesty, leaving the Hollanders in Firando, we trust that this might serve  you and also your   subjects somewhat to your advantage, which willingness you thankfully are requested to maintain, and is from this Council's intention from you henceforth to hear, that which occurs in the Hollanders matters, be it good or bad, and to receive from you [a list of] all goods and rarities which are serviceable for the Majesty, [and which] should be brought by the Hollanders, also told the Nobleman who came from Edo, of his own accord, that the gentlemen Counsels his excellency thus yet addressed, we also consulted each other several time, to state his Majesty to impose the government on all foreigners, both in Tsiussima, Corea, Nangasacq: as Firando, to which matter we are well disposed [or willing] to, whereupon his Excellency answered, concerning Firando, that has to be, to bear patience, however the rest will never anymore permitted by me, I am a simple person and not perfect to govern my own country and income promptly, what should I, in case we start the facilities, with this, saying his farewell and went on, for all which good tidings as well as for the letter of the Lord of Firando, we thanked the Regent and returned.