1666, Oktober. Woensdag 25e do ... heden morgen omtrent 9 uuren comen de gesamentlijcke tolken uijt den naem van den Gouvernr mij aendienen dat de agt Nederlanders op den 14en September uijt Correa hier aengecomen met haer ten huijse van den Gouvernr Canama Gonnemonde moesten gaen omme andermael in presentie van den opreijsende Stadvoogt Zinsabrodonne ondervraegt te werden. Ik [Daniel Six, opvolger (sinds 18 oktober 1666) van Willem Volger als opperhoofd van de factorij te Nagasaki. ] liet deselve roepen ende gelaste dat met den anderen op stont daer naer toe souden gaen. Wat vragen dese wijshoofdige Japanse Regenten voorstellen sullen staet ons met haer retourneeren te vernemen. Cort naer den middag quamen gemelte Nederlanders weder op 't Eijlant en gevolgelijck rapporteerden den boekhouder Hendrik Hamel, dat in presentie van gem. Gouvernr waren gevraegt, eerst naer haere namen en ouderdom, alsmede den handel en wandel der Correers, wat cleeding sij droegen, haer geweer, manieren van leven, en godsdienst, of' er oock Portugeesen als Chinesen in 't lant woonden, mitsgaders hoeveel Hollanders daer noch gebleven waren etca. ende naer datse haer op ijder vraeg contentement gegeven hadden, wert haer gelastweder naer 't Eijlant te keeren; of dese luijden door de Keijserlijke Majest gelargeert zijn, connen noch niet te weete comen.

1666, October, Wednesday 25 there upon following ... today morning, around 9 o'clock came the joined interpreters, by name of the Governor, to announce that the eight Dutchmen [who] arrived here from Correa on September 14, [they] had to come with them to the house of the Governor Canama Gonnemonde , to be questioned one more time in the presence of the to us traveling city guardian Zinsabrodonne. I [Daniel Six, successor (since October 18 1666) of Willem Volger as chief of the factory in Nagasaki] had the same called and ordered that one had to go immediately there. What questions these cocky [or priggish] Japanese regents will present, will be learned upon their arrival. Shortly after the afternoon, came mentioned Dutchmen again on the island and then the bookkeeper Hendrik Hamel reported that, in presence of the mentioned Governor, were asked, first for their names and age, as well as the conducts of the Correers, what clothes they wore, her [=their] defense, way of living, and religion, if there were also Portugeesen or Chinese living in the country, besides that how many Hollanders still stayed there etc. and, after they have given their answers [with] contentment, [they] were ordered to return to the island, if these people were sent by his Imperial Majesty, we could not get to know